درباره ما

افغانستان پس از سقوط طالبان در سال ۲۰۰۱ یک حمایت بی سابقۀ بین المللی – و بویژه حمایت آلمان – را تجربه کرد که با منابع گستردۀ نظامی و ملکی در افغانستان فعالیت دارد. حتی اگر رسیدن به یک صلح جامع دور از دسترس به نظر می رسد، این کشور از آن زمان تا کنون از لحاظ انکشاف اقتصادی، اجتماعی و مناسبات جامعه پیشرفت های چشمگیری نموده است. در صفحات ذیل می خواهیم برای شما دیدگاهی از همکاری چندجانبۀ آلمان با افغانستان را ارایه کنیم. زیرا موفقیت هایی را که تاکنون همکاری آلمان با افغانستان بدست آورده است، علی الرغم چالش هایی که کماکان وجود دارد، ملموس می باشد.

آلمان و افغانستان از آغاز سدۀ ۲۰ دارای مناسبات نزدیک می باشند. در سال ۲۰۱۵ هردو کشور توانستند صدسالگی دوستی آلمان-افغان را جشن بگیرند. امروز آلمان در پهلوی آموزش، مشوره دهی و حمایت نیروهای دفاعی و امنیتی افغان، بویژه از طریق همکاری انکشافی، اقدامات ثبات آور و کمک های بشردوستانه از افغانستان پشتیبانی می کند تا بدین وسیله به انکشاف دموکراتیک و صلح آمیز این کشور کمک نموده، از مبدل شدن مجدد افغانستان به یک پناهگاه تروریزم جلوگیری کند.

جامعۀ بین المللی در کنفرانس وزرا پیرامون افغانستان منعقدۀ توکیو (سال ۲۰۱۲)، به ادامۀ تعهدات ملکی خویش تا سال ۲۰۲۴ موافقه نمود، که مجدداً در کنفرانس های وزرا در لندن (سال ۲۰۱۴) و بروکسل (سال ۲۰۱۶) و اخیرا در جنورا (2018). مورد تائید قرار گرفت. حکومت افغانستان مسئولیت اصلی پیشبرد اصلاحاتی که مشترکاً با جامعه جهانی روی آن توافق شده است را بر عهده دارد، اما در این زمینه به تعهد درازمدت متکی است.

آلمان در آینده نیز با بذل وجوه قابل ملاحظۀ مالی برای بازسازی ملکی افغانستان، از این کشور در مساعی آن بخاطر مبارزه علیه فقر، ایجاد یک حکومتداری خوب و بهبود وضع اقتصادی و بدین وسیله بوجود آوردن اساس ثبات، امنیت و صلح پایدار حمایت خواهد کرد.

تحقق تعهدات ملکی حکومت فدرال آلمان در افغانستان از طریق کارشناسان افغانی، آلمانی و بین المللی صورت می گیرد که در سازمان های دولتی چون بانک انکشافی KfW و ادارۀ Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH و نیز سازمان های مختلف بین المللی و ملی غیرحکومتی به هدایت حکومت فدرال آلمان مصروف کار اند. طی سال های اخیر شمار کارشناسان اعزامی کاهش یافته است. پروژه های مشخص به گونۀ فزاینده از جانب کارشناسان افغانی به طور گسترده به پیش برده می شوند.

هدف تلاش های آلمان در افغانستان، کمک به بهبود ساختاری دولتی است که بنابر توانایی اش در تامین امنیت، حاکمیت قانون، نظم و توسعه اقتصادی و در نتیجه ثبات آوری در سراسر کشور مشروع شمرده می شود. به این ترتیب، شرایط زندگی و دورنمای آینده مردم افغانستان بهبود خواهد یافت و در نتیجه این امر به ایجاد صلح، امنیت و ترقی کمک خواهد کرد.

در صفحات بعدی، معلومات فشرده ای دربارۀ حمایت آلمان از بازسازی ملکی و انکشاف در افغانستان را مطالعه خواهید کرد.