بغلان

ولایت شمالی بغلان، پای رشته کوه های هندوکش واقع شده و 16 ولسوالی دارد. بیشتر 920 هزار باشندۀ این ولایت به دری سخن می گویند. بغلان، به عنوان یک منطقه ترانزیتی میان کابل و همسایه های آسیای مرکزی افغانستان شناخته می شود. با این حال، وضعیت نامطلوب بیشتر جاده ها، رفت و آمد به مرکز ولایت و دیگر مقصدها را برای ساکنان محل دشوار می سازد. همچنین روستاهای زیادی به انرژی برق دسترسی ندارند.

در بیشتر ولسوالی های این ولایت، مردم از راه زراعت امرار معاش می کنند. با این وجود، مرکز این ولایت، شهر پل خمری، میراث دیرینه ای در استخراج معدن دارد.

همکاری آلمان با افغانستان از سال های دور تا کنون در ولایت بغلان کار می کند. این فعالیت ها در عرصه های مختلفی مانند زراعت، توسعه اقتصادی، حاکمیت قانون، ساخت جاده، تامین آب و برق، و اصلاحات اداری انجام می شوند. برنامه های متعدد، موجب به میان آمدن تغییر و بهبود در شرایط زندگی مردم محل شده است.

این بخش، شما را به طور خلاصه با فعالیت های همکاری آلمان با افغانستان در بغلان آشنا می سازد. 

Projects in Focus

آب آشامیدنی برای شمال افغانستان آب آشامیدنی برای مردم افغانستان چیز کمیابی است. هرچند تامین آب آشامیدنی پاک گسترش یافته است، جمعیت افغانستان اکثرا تنها به آب آشامیدنی آلوده دسترسی دارند که غالبا باعث امراضی چون کولرا، تب حصبه و اسهال می شود. more
برق برای توسعه برای اکثر خانوارها و کسب و کار¬ها در افغانستان، منبع برق دوامدار، غیرقابل تصور است. تنها حدود 30 درصد از جمعیت کشور به شبکه برق متصل هستند که یکی از پایین¬ترین نرخ¬ها در سراسر جهان است. اوضاع به ویژه در شمال افغانستان بد است¬، چرا که فقط چند شهر و قریه به شبکه متصل هستند. more
ثبات بیشتر در شمال افغانستان شرایط زندگی در مناطق دورافتاده شمالی افغانستان دشوار است. بیشتر ساکنان به دلیل معیشت خود، به زراعت و مالداری وابسته اند. در این مناطق تعداد کمی از مشاغل دیگر وجود دارد که فرصت های بهتری دارند. more
حمایت قانونی از همۀ شهروندان قانون اساسی افغانستان که در سال 2004 تصویب شد، حقوق مساوی میان زنان و مردان را پذیرفته است. در معاهدات بین‌المللی حقوق بشری‌ای که افغانستان آن‌ها را امضا کرده نیز این مطلب انعکاس یافته است. گرچه بسیاری قوانین و پالیسی‌ها در مطابقت با روح نظام حقوقی جدید می باشند، ولی تطبیق آن‌ها کند است. more
توسعه اقتصادی پایدار و اشتغال‌زایی رشد اقتصادی در افغانستان سال‌ها متوقف بوده است. وضعیت دشوار امنیتی در کشور و بی‌ثباتی سیاسی، بر میزان سرمایه گذاری و بازار کار اثر منفی گذاشته است. تعداد زیاد عودت کنندگان و بیجاشدگان داخلی نیز به سهم خود وضعیت غیرطبیعی بازار کار را وخیم‌تر کرده است. more
تقویت نهادهای حکومتی برای زیرساخت بهتر شرایط زندگی در شمال افغانستان همچنان نامناسب است. اکثریت مردم به زیرساخت ابتدایی و خدمات دولتی، دسترسی محدود دارند. در میان دیگر موارد، در زمینۀ سرکها، پل¬ها، آب آشامیدنی پاک، سیستم آبیاری برای زراعت، تامین انرژی، حفاظت در برابر سیل و مکاتب کمبود وجود دارد. more

داستان ها