بلخ

ولایت بلخ که در شمال غرب افغانستان میان کشورهای ترکمنستان، تاجیکستان و ازبکستان واقع شده است، 1.3 میلیون نفر جمعیت دارد و چهارمین ولایت بزرگ کشور بشمار می رود. زبان اصلی این ولایت دری و پس از آن پشتو می باشد. مرکز این ولایت، شهر مزار شریف، با حدود 410 هزار نفر جمعیت، به عنوان مرکز اقتصادی شمال کشور شناخته می شود.

ولایت بلخ، دومین نرخ بالای شهری سازی را در میان تمام ولایت های افغانستان دارد و بخش قابل توجهی از درآمد آن از بخش خدمات و صنایع دستی می آید. همچنین سطح آموزش در آن بالاتر از میزان میانگین در کشور است. میدان هوایی شهر مزار شریف، روزانه پذیرای پروازهای داخلی و بین المللی است و نقش مثبتی در توسعه اقتصادی افغانستان ایفا می کند.

به رغم پیشرفت در گسترش زیربناها، معارف، خدمات صحی، تامین انرژی و آب و رشد اقتصادی، این ولایت همچنان با چالش های عمده ای مواجه است. استندردهای زندگی در شهر و روستا آشکارا متفاوت اند. بلایای طبیعی در فصل های بهار و پاییز معمولا رخ می دهند.

همکاری آلمان با افغانستان از سال های دور تا کنون در ولایت بلخ کار می کند. این فعالیت ها در عرصه های مختلفی مانند معارف، توسعه زراعت، توسعه پایدار اقتصادی، حاکمیت قانون، اصلاحات اداری، تامین آب و برق، و خدمات صحی انجام می شوند. برنامه های متعدد، موجب به میان آمدن تغییر و بهبود در شرایط زندگی مردم محل شده است.

این بخش، شما را به طور خلاصه با فعالیت های همکاری آلمان با افغانستان در بلخ آشنا می سازد. 

Projects in Focus

یک میدان هوایی بین المللی به مثابۀ چهارراه حمل و نقل در شمال برای آن که تجارت منطقه ای را رشد داد، شرایط حمل و نقل را بهبود بخشید و شمار فزایندۀ مسافرین را به گونۀ مصون مدیریت کرد، حکومت آلمان از گسترش میدان هوایی مزارشریف حمایت می کند. این کار توسعۀ شهر مزارشریف و تمام ساحۀ اقتصادی منطقه¬ای اطراف این چهارراه حمل و نقل را ارتقا خواهد بخشید. more
تقویت رشد اقتصادی پایدار در شمال افغانستان به منظور تقویت رشد اقتصادی پایدار، افزایش محصولات کشاورزان افغان و کارآفرینی، حکومت آلمان از برنامه های اقتصادی در مناطق شمالی افغانستان حمایت می کند. more
مقررات روشن و کارمندان ورزیده برای تامین آب پاک دسترسی به آب شامیدنی و مدیریت دوامدار فاضلاب مستلزم کارمندان ورزیدۀ مسلکی در محل و نیز نهادهای ذیصلاح و مؤثر می باشد. به همین دلیل حکومت فدرال آلمان از افغانستان در راه ایجاد ساختارهای لازم حقوقی و اداری و مدیریت کارا و نیز تحقق استراتیژیک دستورالعمل های سیاسی حمایت می کند. more
آب پاک در شمال افغانستان به منظور تامین بهبود شبکۀ آبرسانی و نیز کیفیت آب آشامیدنی در شهرهای شمالی افغانستان، حکومت فدرال آلمان از توسعۀ زیربنای لازم آبرسانی حمایت می کند. more
بهبود مراقبت های صحی برای مردم افغانستان برای اینکه مراقبت های صحی برای مردم فراتر از مرزهای پایتخت کشور کابل نیز تامین شود، حکومت آلمان از بازسازی و تجهیز مراکز صحی در افغانستان حمایت می کند. این کشور همچنین اقدامات در جهت مبارزه با بیماری بومی «وحشی» پولیو را که در کنار نایجریا و پاکستان هنوز هم در افغانستان وجود دارد، مورد حمایت قرار می دهد. more
انرژی به عنوان یک عامل اقتصادی – ایجاد یک چارچوب حقوقی و تسهیل سرمایه گذاری ها حکومت فدرال آلمان از نهادها و موسسات افغانستان حمایت می کند تا در درازمدت تهیۀ انرژی را در تمام کشور افزایش دهند و در این زمینه سرمایه گذاری ها را تشویق نمایند تا هماهنگی تمام فرآیندها در آینده در دست افغان ها باشد – هم در ولایت ها و هم در سطح ملی. more
انرژی به مثابۀ نیروی محرکۀ توسعه برای شمال افغانستان در میان مردم افغانستان تفاوت های کلانی در تهیۀ انرژی برق میان شهرها و مناطق روستایی وجود دارد. برای آن که ساکنان روستاها در شمال افغانستان نیز دسترسی مطمئنی به انرژی داشته باشند، حکومت فدرال آلمان از گسترش زیربناهای شبکه انتقال برق حمایت می کند. more
انرژی تجدید پذیر برای افغانستان به منظور تهیۀ انرژی پایدار و موثر برق در افغانستان، حکومت فدرال آلمان از افغانستان در زمینۀ اعمار شبکه های تولید برق غیرمتمرکز بر پایۀ انرژی های تجدیدپذیر حمایت می کند. more
ورزش برای توسعه در افغانستان ورزش به عنوان مضمون در مکتب کمتر برای شاگردان مکتب در افغانستان شناخته شده است. ولی ورزش برای رشد جسمی و روانی جوانان بسیار مهم است. به همین دلیل حکومت فدرال آلمان از شامل ساختن ورزش به عنوان یک مضمون درسی در مکاتب حمایت می کند. more
بهبود تعلیم و تربیت – استانداردهای جدید برای معلمان و نصاب های تعلیمی به منظور بهبود تعلیم ابتدایی در کشور در درازمدت، حکومت فدرال آلمان مشترکا با حکومت سویس از وزارت معارف افغانستان در عرصۀ آموزش معلمان و تنوع آوری در محتوای درس ها به منظور فهم بهتر شاگردان، حمایت می کند. more
اطمینان حقوقی برای تمام شهروندان از سال ۲۰۰۲ بدینسو حکومت فدرال آلمان به همراه کشورهای هالند و فنلند، افغانستان را حمایت می کند تا یک سیستم عدلی مؤثر را به وجود آورد. هرچند پیشرفت های خوبی بدست آمده، ولی هنوز هم به پیشرفت های مشخصی نیاز است تا حاکمیت قانون برای شهروندان هم در مناطق شهری و هم در روستاها تامین شود. more
طرح و تطبیق شفاف توسعه در افغانستان ادارات ولایتی مسئولیت دارند برای مردم دسترسی به زیربنا و خدمات عامه را تامین نماید. حکومت فدرال آلمان از آنها حمایت می کند که اقدامات زیربنایی را در شمال افغانستان تحقق بخشند، فرآیندها را مطابق برنامه طرح ریزی نمایند و آنها را به تنهایی به وجه احسن تطبیق نمایند. بدین وسیله حکومت آلمان کمک می کند که توسعه اجتماعی-اقتصادی مردم افغانستان رونق یابد. more
ارگان های دولتی به مثابۀ ستون های جامعه برای آن که اعتماد شهروندان افغانستان را نسبت به ادارۀ دولتی تقویت نمود، حکومت فدرال آلمان توسعۀ ساختارهای دولتی و آموزش مسلکی کارمندان آنها را بویژه در مناطق روستایی کشور حمایت می کند. more
جوانان برای صلح برای آن که رشد صلح آمیز جامعۀ افغانستان را تامین کرد، جامعه ای که برای مردم دورنماهای آینده را باز کرده بتواند، حکومت فدرال آلمان از خدمات ملکی صلح در افغانستان حمایت می کند تا خشونت موجود در کشور را درهم شکند. more
ادغام کارشناسان در افغانستان به منظور ارتقای توانمندی مدیریت وزارت ها، نهادهای مهم و ارگان های اداری، حکومت فدرال آلمان از معرفی کارشناسان ادغام شده در بازار کار افغانستان حمایت می کند. more

داستان ها