حکومتداری خوب

حکومتداری خوب – کلید دموکراسی

اقدامات در عرصۀ اولویت حکومتداری خوب به منظور انکشاف ظرفیت ادارات حکومتی در افغانستان و شامل ساختن بیشتر مردم در فرآیندهای تصمیمگیری سیاسی اتخاذ می شود. در این اقدامات تمرکز خاص به رشد حاکمیت قانون، تقویت حقوق زنان، مبارزه علیه فساد اداری و توسعۀ ساختارهای اداری صورت می گیرد.

یکی از توقعات عمدۀ مردم افغانستان از حکومت شان اینست که اصول حاکمیت قانون را رعایت نماید. در نتیجه، حکومت آلمان سعی می کند که حفاظت حقوقی اتباع افغانستان را تقویت بخشد. برای این منظور، آن حکومت اقدامات برای ارتقای سطح آگاهی مردم از قانون را حمایت نموده به آنها کمک حقوقی عرضه می کند، و راهنمایی های عملی و کارآموزی را فراهم می سازد تا آموزش محصلان حقوقی را بهبود بخشد. علاوه برآن، حکومت آلمان از حکومت افغانستان در مبارزه علیه فساد اداری حمایت می کند، این یک مسئله ایست که به ویژه در سکتور استخراج معادن برجسته است، جائیکه مقدار هنگفت عواید دولتی در حال حاضر بنابر فعالیتهای غیرقانونی و فقدان شفافیت از دست میرود.

حکومت آلمان از طریق صندوق وجهی ایمنی بازسازی افغانستان (ARTF) که از جانب بانک جهانی اداره می شود، همچنان در انکشاف ظرفیتهای ادارات حکومتی افغانستان کمک می کند. علاوه برآن، به والیان و مدیران در ولسوالیهای معین در زمینۀ راههای بهبودبخشی مدیریت و هماهنگی توانمندیهای ادارات ولایتی مشوره داده می شود. هدف از این کار ایجاد ادارات مؤثر و جوابگوی حکومتی در این سطح است که قادر باشند پروژه ها و برنامه های انکشافی را مستقلانه پلانگذاری و تطبیق نمایند. مزید برآن، ترویج پلاتفرمهای عامه مانند مجمع گفتگو و مشوره دهیهای مردم سهمگیری آنها را در فرآیندهای سیاسی تشویق می کند و به این ترتیب اعتماد آنها را نسبت به دولت شان افزایش می بخشد.

حکومت آلمان همچنان اهداف مذکور را از طریق همکاری نزدیک با سازمانهای جامعۀ مدنی دنبال می کند که باید به گونۀ فزاینده در فرآیندهای سیاسی دخیل ساخته شده و توانمند شوند تا شفافیت را از نهادهای دولتی مطالبه نمایند.

برای معلومات بیشتر دربارۀ کار ما در عرصۀ اولویت حکومتداری خوب، لطفاً به توضیحات پروژه و بخش "داستانها" مراجعه نمائید.

کار ما در این بخش

اطمینان حقوقی برای تمام شهروندان از سال ۲۰۰۲ بدینسو حکومت فدرال آلمان به همراه کشورهای هالند و فنلند، افغانستان را حمایت می کند تا یک سیستم عدلی مؤثر را به وجود آورد. هرچند پیشرفت های خوبی بدست آمده، ولی هنوز هم به پیشرفت های مشخصی نیاز است تا حاکمیت قانون برای شهروندان هم در مناطق شهری و هم در روستاها تامین شود. more
اصلاحات برای یک دولت مؤثر و مورد اعتماد به منظور مؤثر ساختن درازمدت ادارۀ دولتی و جلوگیری از فساد اداری، حکومت فدرال آلمان از فرآیندهای اصلاحات در افغانستان حمایت می کند و در این زمینه کارشناسان حرفه ای را در اختیار نهادهای افغانستان قرار می دهد. از این کار نه تنها خود کارمندان مسلکی دولتی بلکه شهروندان نیز مستفید می شوند. more
ارگان های دولتی به مثابۀ ستون های جامعه برای آن که اعتماد شهروندان افغانستان را نسبت به ادارۀ دولتی تقویت نمود، حکومت فدرال آلمان توسعۀ ساختارهای دولتی و آموزش مسلکی کارمندان آنها را بویژه در مناطق روستایی کشور حمایت می کند. more
طرح و تطبیق شفاف توسعه در افغانستان ادارات ولایتی مسئولیت دارند برای مردم دسترسی به زیربنا و خدمات عامه را تامین نماید. حکومت فدرال آلمان از آنها حمایت می کند که اقدامات زیربنایی را در شمال افغانستان تحقق بخشند، فرآیندها را مطابق برنامه طرح ریزی نمایند و آنها را به تنهایی به وجه احسن تطبیق نمایند. بدین وسیله حکومت آلمان کمک می کند که توسعه اجتماعی-اقتصادی مردم افغانستان رونق یابد. more
پیشرفت از طریق صندوق وجهی ایمنی برای بازسازی جمهوری فدرالی آلمان یکی از بزرگترین پول دهندگان صندوق وجهی ایمنی برای بازسازی افغانستان است که از جانب بانک جهانی اداره می شود. کمک مالی کشور آلمان به این صندوق در سال 2018 مبلغ 65 میلیون یورو می باشد و در حال حاضر طیف وسیعی از اقدامات انکشافی را تمویل می کند. مدیریت مالی از طریق بودجۀ دولتی صورت می گیرد و به حکومت افغانستان کمک می کند که وجوه مالی را به گونۀ شفاف اداره نماید، عواید خودش را بوجود آورد و وجوه مالی را با درنظرداشت اولویتهای ملی دارای بزرگترین سمتیابی انکشافی بکارگیرد. more
استخراج دوامدار معادن برای رشد اقتصادی بخش استخراج معادن در افغانستان دارای ظرفیت کلان اقتصادی می باشد که رشد و پیشرفت کشور را می تواند قویاً رونق دهد. به منظور استفادۀ کامل از این سکتور حکومت فدرال آلمان از مراجع ذیربط افغانستان حمایت می کند تا استخراج معادن را در درازمدت با ترویج نوآوری و شفافیت انجام دهند. more
جوانان برای صلح برای آن که رشد صلح آمیز جامعۀ افغانستان را تامین کرد، جامعه ای که برای مردم دورنماهای آینده را باز کرده بتواند، حکومت فدرال آلمان از خدمات ملکی صلح در افغانستان حمایت می کند تا خشونت موجود در کشور را درهم شکند. more

داستان های ما