حکومتداری خوب

حکومتداری خوب – کلید دموکراسی

اقدامات در عرصۀ اولویت حکومتداری خوب به منظور انکشاف ظرفیت ادارات حکومتی در افغانستان و شامل ساختن بیشتر مردم در فرآیندهای تصمیمگیری سیاسی اتخاذ می شود. در این اقدامات تمرکز خاص به رشد حاکمیت قانون، تقویت حقوق زنان، مبارزه علیه فساد اداری و توسعۀ ساختارهای اداری صورت می گیرد.

یکی از توقعات عمدۀ مردم افغانستان از حکومت شان اینست که اصول حاکمیت قانون را رعایت نماید. در نتیجه، حکومت آلمان سعی می کند که حفاظت حقوقی اتباع افغانستان را تقویت بخشد. برای این منظور، آن حکومت اقدامات برای ارتقای سطح آگاهی مردم از قانون را حمایت نموده به آنها کمک حقوقی عرضه می کند، و راهنمایی های عملی و کارآموزی را فراهم می سازد تا آموزش محصلان حقوقی را بهبود بخشد. علاوه برآن، حکومت آلمان از حکومت افغانستان در مبارزه علیه فساد اداری حمایت می کند، این یک مسئله ایست که به ویژه در سکتور استخراج معادن برجسته است، جائیکه مقدار هنگفت عواید دولتی در حال حاضر بنابر فعالیتهای غیرقانونی و فقدان شفافیت از دست میرود.

حکومت آلمان از طریق صندوق وجهی ایمنی بازسازی افغانستان (ARTF) که از جانب بانک جهانی اداره می شود، همچنان در انکشاف ظرفیتهای ادارات حکومتی افغانستان کمک می کند. علاوه برآن، به والیان و مدیران در ولسوالیهای معین در زمینۀ راههای بهبودبخشی مدیریت و هماهنگی توانمندیهای ادارات ولایتی مشوره داده می شود. هدف از این کار ایجاد ادارات مؤثر و جوابگوی حکومتی در این سطح است که قادر باشند پروژه ها و برنامه های انکشافی را مستقلانه پلانگذاری و تطبیق نمایند. مزید برآن، ترویج پلاتفرمهای عامه مانند مجمع گفتگو و مشوره دهیهای مردم سهمگیری آنها را در فرآیندهای سیاسی تشویق می کند و به این ترتیب اعتماد آنها را نسبت به دولت شان افزایش می بخشد.

حکومت آلمان همچنان اهداف مذکور را از طریق همکاری نزدیک با سازمانهای جامعۀ مدنی دنبال می کند که باید به گونۀ فزاینده در فرآیندهای سیاسی دخیل ساخته شده و توانمند شوند تا شفافیت را از نهادهای دولتی مطالبه نمایند.

برای معلومات بیشتر دربارۀ کار ما در عرصۀ اولویت حکومتداری خوب، لطفاً به توضیحات پروژه و بخش "داستانها" مراجعه نمائید.

کار ما در این بخش

رشد استقلال منازعۀ خشونت آمیز طی چنددهه بخش های زیادی از زیربنای افغانستان را ویران کرده است. خدمات برق و آب به طور گسترده وجود ندارد، و شمار مکاتب و شفاخانه هایی که نیازمندی های مردم را مرفوع سازن،د کافی به نظر نمی رسد. more
شفافیت در صنعت استخراج افغانستان یک کشور دارای منابع سرشار است و می تواند صادرکنندۀ عمدۀ منابع معدنی باشد، اگر ذخایر خویش را به گونۀ پایدار و کنترول شده استخراج نماید. ولی سکتور استخراج در این کشور غیرمنظم بوده، از جانب گروه های ضدحکومتی کنترول می شود. استخراج غیرقانونی و فساد اداری، دولت افغانستان را از عواید عظیم محروم ساخته و مانع توسعۀ اقتصادی و اجتماعی کشور می شود. more
اصلاحات برای دولتی کارآمد و قابل اعتماد دهه¬ها درگیری مسلحانه، جامعه افغانستان و ساختار حکومت آن را از هم پاشانده است. در عملکرد¬های دولتی و اداری پیشرفت¬هایی حاصل شده است، اما شهروندان، مشاغل و سرمایه¬گذاران هنوز از کلیه خدمات دولتی لازم بهره¬مند نیستند. more
حمایت قانونی از همۀ شهروندان قانون اساسی افغانستان که در سال 2004 تصویب شد، حقوق مساوی میان زنان و مردان را پذیرفته است. در معاهدات بین‌المللی حقوق بشری‌ای که افغانستان آن‌ها را امضا کرده نیز این مطلب انعکاس یافته است. گرچه بسیاری قوانین و پالیسی‌ها در مطابقت با روح نظام حقوقی جدید می باشند، ولی تطبیق آن‌ها کند است. more
تقویت نهادهای حکومتی برای زیرساخت بهتر شرایط زندگی در شمال افغانستان همچنان نامناسب است. اکثریت مردم به زیرساخت ابتدایی و خدمات دولتی، دسترسی محدود دارند. در میان دیگر موارد، در زمینۀ سرکها، پل¬ها، آب آشامیدنی پاک، سیستم آبیاری برای زراعت، تامین انرژی، حفاظت در برابر سیل و مکاتب کمبود وجود دارد. more

داستان های ما