کابل

پایتخت افغانستان، کابل، به عنوان نقطه هماهنگی برای تمام فعالیت ها در کشور عمل می کند. کابل، خانۀ دولت، وزارت ها، سفارت آلمان، انجمن های غیردولتی، و دفاتر نمایندگی همکاری های توسعه ای تمام کشورهای کمک کننده می باشد. این همان جایی است که، در برخی موارد با حمایت همکاری آلمان با افغانستان، پیش نویس قوانین تهیه می شود، استراتژی ها طرح می گردند، پروژه های ساختمانی غیرنظامی آغاز می شوند و برنامه های توسعه ای به اجرا در می آیند.

همکاری آلمان با افغانستان از سال های دور تا کنون در کابل کار می کند. خدمات مشاوره به شرکا در سطح سیاسی ارایه می شود تا سیاست ها و روندهای ملی بهبود یابند، با فساد اداری مبارزه شود و اصول حاکمیت قانون رایج گردد. در کنار فعالیت در عرصه حکومتداری خوب، دولت آلمان از برنامه های متعدد تعلیمی و آموزشی حمایت مالی می کند. علاوه بر اینها، دولت آلمان برای شماری پروژه ها در بخش انرژی، صحت، تامین آب آشامیدنی و دفع زباله نیز حمایت های لازم را فراهم می آورد.

به منظور هماهنگی موثر تلاش های مشترک برای یاری رسانی به افغانستان، جلسه های مشورتی در کابل میان گروه های ذینفع و دولت افغانستان برگزار می گردد. بدین ترتیب، روی طراحی پروژه های مختلف در سطح ولایتی، ولسوالی و شهری تصمیم گیری می شود. دامنۀ وسیعی از برنامه ها موجب به میان آمدن تغییر و بهبود در شرایط زندگی مردم محل شده است.

این بخش، شما را به طور خلاصه با فعالیت های همکاری آلمان با افغانستان در کابل آشنا می سازد. 

داستان ها