این صفحه معلومات و محصولات رسانه ای متنوعی را پیرامون فعالیت ها و دستاوردهای همکاری افغان - آلمان فراهم می کند، مانند ویدیوها، عکس ها، داستان ها و دیگر مواد معلوماتی. 

فلتر

Results 50

سیستم ثبت دستاوردهای انکشافی آلمان برای افغانستان

تحکیم مالکیت افغانی - موقف آلمان در قبال همکاری انکشافی با افغانستان

Brochure 'Women in Development' (EN)

اعداد و ارقام - همکاری آلمان با افغانستان

کارشناسان برای بازسازی افغانستان

ادغام بیجاشدگان داخلی در افغانستان

تقویت مکاتب مورد حمایت آلمان در کابل

مشاوران ولایتی شمال افغانستان (پانا)

دورنما برای عودت کنندگان و بیجاشدگان

برنامۀ مهاجرت برای توسعه

ارزیابی و پیشگیری از خطرها

(WSIP) برنامۀ بهبود سکتور آب