این صفحه معلومات و محصولات رسانه ای متنوعی را پیرامون فعالیت ها و دستاوردهای همکاری افغان - آلمان فراهم می کند، مانند ویدیوها، عکس ها، داستان ها و دیگر مواد معلوماتی. 

فلتر

Results 39

سیستم ثبت دستاوردهای انکشافی آلمان برای افغانستان

تحکیم مالکیت افغانی - موقف آلمان در قبال همکاری انکشافی با افغانستان

Brochure 'Women in Development' (EN)

اعداد و ارقام - همکاری آلمان با افغانستان

Provincial Map Afghanistan with Icons (EN)

برنامه بهبود سکتور آب

بهبود آبرسانی شهری

برنامه انسجام منطقوی پاکستان – افغانستان – تاجکستان بنیاد (PATRIP)

توسعۀ اقتصادی و بهبود فرصت های شغلی

بازسازی زیربنای اقتصادی در شمال افغانستان

بازسازی پارک چهلستون در کابل

میدان هوایی بین المللی مزارشریف