این صفحه معلومات و محصولات رسانه ای متنوعی را پیرامون فعالیت ها و دستاوردهای همکاری افغان - آلمان فراهم می کند، مانند ویدیوها، عکس ها، داستان ها و دیگر مواد معلوماتی. 

فلتر

Results 39

استقرار مجدد بیجاشدگان داخلی در افغانستان

تمرکز بر مراقبت های صحی

خدمات ملکی صلح (CPS)

برنامه ثبات برای شمال افغانستان

ترویج حاکمیت قانون

صندوق ارتقای زیربنای منطقه ای (RIDF)

ارتقای ظرفیت منطقه ای

صندوق وجهی مشورتی سیاست باز (OPAF)

ترویج مدیریت خوب در سکتور استخراج معادن افغانستان

گردهمایی حکومتداری افغانستان

کارشناسان ادغام شده و عودت کننده برای افغانستان

صندوق وجهی بازسازی افغانستان (ARTF)