این صفحه معلومات و محصولات رسانه ای متنوعی را پیرامون فعالیت ها و دستاوردهای همکاری افغان - آلمان فراهم می کند، مانند ویدیوها، عکس ها، داستان ها و دیگر مواد معلوماتی. 

فلتر

Results 50

تامین بهتر آب برای کابل

(TVET) حمایت از آموزش فنی و مسلکی

(SPNA) برنامۀ باثبات سازی شمال افغانستان

(EIDA, J4P, SEDEP) توسعه اقتصادی پایدار و اشتغال زایی

(PCP) حمایت از آموزش و سوادآموزی نیروهای پولیس افغانستان

برق برای توسعه

تقویت حاکمیت قانون

تقویت نهادهای حکومتی برای زیرساخت بهتر

برنامه کنترل پولیو

برنامه ادغام منطقه ای پاکستان - افغانستان - تاجیکستان (PATRIP بنیاد)

(OPAF) صندوق مشوره دهی سیاست گزاری باز

کمکهای عاجل به بیجاشدگان داخلی و عودتکنندگان