این صفحه معلومات و محصولات رسانه ای متنوعی را پیرامون فعالیت ها و دستاوردهای همکاری افغان - آلمان فراهم می کند، مانند ویدیوها، عکس ها، داستان ها و دیگر مواد معلوماتی. 

فلتر

Results 49

(PCP) حمایت از آموزش و سوادآموزی نیروهای پولیس افغانستان

برق برای توسعه

تقویت حاکمیت قانون

تقویت نهادهای حکومتی برای زیرساخت بهتر

برنامه کنترل پولیو

برنامه ادغام منطقه ای پاکستان - افغانستان - تاجیکستان (PATRIP بنیاد)

(OPAF) صندوق مشوره دهی سیاست گزاری باز

کمکهای عاجل به بیجاشدگان داخلی و عودتکنندگان

سیستم توزیع برق شمال شرق

آب آشامیدنی برای شمال افغانستان

بهبود دسترسی افغان ها به صحت

رشد حکومتداری خوب در صنعت استخراج در افغانستان