این صفحه معلومات و محصولات رسانه ای متنوعی را پیرامون فعالیت ها و دستاوردهای همکاری افغان - آلمان فراهم می کند، مانند ویدیوها، عکس ها، داستان ها و دیگر مواد معلوماتی. 

فلتر

Results 50

سیستم توزیع برق شمال شرق

آب آشامیدنی برای شمال افغانستان

بهبود دسترسی افغان ها به صحت

رشد حکومتداری خوب در صنعت استخراج در افغانستان

مراقبت های طبی برای گروه های آسیب پذیر

(MEC) نظارت، ارزیابی و روابط عمومی

تغییر کناره دریای کابل

ساخت و ساز برای ثبات سیاسی

کمک های بشری برای عودت کنندگان و بیجا شدگان داخلی

شاهراه ملی کندز - خلم

(ESIP) برنامه توسعه سکتور انرژی

(CPA) پولیس اجتماعی در افغانستا