این صفحه معلومات و محصولات رسانه ای متنوعی را پیرامون فعالیت ها و دستاوردهای همکاری افغان - آلمان فراهم می کند، مانند ویدیوها، عکس ها، داستان ها و دیگر مواد معلوماتی. 

فلتر

Results 49

مراقبت های طبی برای گروه های آسیب پذیر

(MEC) نظارت، ارزیابی و روابط عمومی

تغییر کناره دریای کابل

ساخت و ساز برای ثبات سیاسی

کمک های بشری برای عودت کنندگان و بیجا شدگان داخلی

شاهراه ملی کندز - خلم

(ESIP) برنامه توسعه سکتور انرژی

(CPA) پولیس اجتماعی در افغانستا

پارکی برای صلح در قلب کابل

(BEPA) برنامه آموزش ابتدائیه و متوسطه در افغانستان

(ARTF) صندوق وجهی بازسازی افغانستان

(AMEA) تعلیمات اکادمیک استخراج معادن در افغانستا