این صفحه معلومات و محصولات رسانه ای متنوعی را پیرامون فعالیت ها و دستاوردهای همکاری افغان - آلمان فراهم می کند، مانند ویدیوها، عکس ها، داستان ها و دیگر مواد معلوماتی. 

فلتر

Results 39

ورزش برای توسعه در افغانستان

تعلیمات آکادمیک معادن در افغانستان

Stärkung von Staatlichkeit im fragilen Umfeld (GER)