این صفحه معلومات و محصولات رسانه ای متنوعی را پیرامون فعالیت ها و دستاوردهای همکاری افغان - آلمان فراهم می کند، مانند ویدیوها، عکس ها، داستان ها و دیگر مواد معلوماتی. 

فلتر

نتایج 15

سیستم ثبت دستاوردهای انکشافی آلمان برای افغانستان

تقویت پولیس ملی افغان از طریق کورس های سواد آموزی

قرمه گل با موفقیت در کورس های سواد آموزی پولیس ملی افغان شرکت نمود

با ملکه، یکی از اولین تسهیل کنندگان در پولیس ملی افغان آشنا شوید

صنف های سواد آموزی برای پولیس ملی افغان

احیای مجدد باغ چهلستون

تحکیم مالکیت افغانی - موقف آلمان در قبال همکاری انکشافی با افغانستان

Brochure 'Women in Development' (EN)

اعداد و ارقام - همکاری آلمان با افغانستان

State-Building in a Fragile Environment (EN)