این صفحه معلومات و محصولات رسانه ای متنوعی را پیرامون فعالیت ها و دستاوردهای همکاری افغان - آلمان فراهم می کند، مانند ویدیوها، عکس ها، داستان ها و دیگر مواد معلوماتی. 

فلتر

نتایج 5

تقویت پولیس ملی افغان از طریق کورس های سواد آموزی

قرمه گل با موفقیت در کورس های سواد آموزی پولیس ملی افغان شرکت نمود

با ملکه، یکی از اولین تسهیل کنندگان در پولیس ملی افغان آشنا شوید

صنف های سواد آموزی برای پولیس ملی افغان

احیای مجدد باغ چهلستون