این صفحه معلومات و محصولات رسانه ای متنوعی را پیرامون فعالیت ها و دستاوردهای همکاری افغان - آلمان فراهم می کند، مانند ویدیوها، عکس ها، داستان ها و دیگر مواد معلوماتی. 

Filter

Results 25

برنامه بهبود سکتور آب

بهبود آبرسانی شهری

برنامه انسجام منطقوی پاکستان – افغانستان – تاجکستان بنیاد (PATRIP)

توسعۀ اقتصادی و بهبود فرصت های شغلی

بازسازی زیربنای اقتصادی در شمال افغانستان

بازسازی پارک چهلستون در کابل

میدان هوایی بین المللی مزارشریف

استقرار مجدد بیجاشدگان داخلی در افغانستان

تمرکز بر مراقبت های صحی

خدمات ملکی صلح (CPS)

برنامه ثبات برای شمال افغانستان

ترویج حاکمیت قانون