این صفحه معلومات و محصولات رسانه ای متنوعی را پیرامون فعالیت ها و دستاوردهای همکاری افغان - آلمان فراهم می کند، مانند ویدیوها، عکس ها، داستان ها و دیگر مواد معلوماتی. 

Filter

Results 35

برق برای توسعه

تقویت حاکمیت قانون

تقویت نهادهای حکومتی برای زیرساخت بهتر

برنامه کنترل پولیو

برنامه ادغام منطقه ای پاکستان - افغانستان - تاجیکستان (PATRIP بنیاد)

(OPAF) صندوق مشوره دهی سیاست گزاری باز

کمکهای عاجل به بیجاشدگان داخلی و عودتکنندگان

سیستم توزیع برق شمال شرق

آب آشامیدنی برای شمال افغانستان

بهبود دسترسی افغان ها به صحت

رشد حکومتداری خوب در صنعت استخراج در افغانستان

مراقبت های طبی برای گروه های آسیب پذیر