این صفحه معلومات و محصولات رسانه ای متنوعی را پیرامون فعالیت ها و دستاوردهای همکاری افغان - آلمان فراهم می کند، مانند ویدیوها، عکس ها، داستان ها و دیگر مواد معلوماتی. 

Filter

Results 25

صندوق ارتقای زیربنای منطقه ای (RIDF)

ارتقای ظرفیت منطقه ای

صندوق وجهی مشورتی سیاست باز (OPAF)

ترویج مدیریت خوب در سکتور استخراج معادن افغانستان

گردهمایی حکومتداری افغانستان

کارشناسان ادغام شده و عودت کننده برای افغانستان

صندوق وجهی بازسازی افغانستان (ARTF)

توسعه سازمانی برای انرژی در افغانستان (IDEA)

انتقال برق منطقه ای در شمال

حمایت از تعلیمات تخنیکی و مسلکی در افغانستان

تقویت مکاتبی که توسط آلمان حمایت می شوند

ورزش برای توسعه در افغانستان