این صفحه معلومات و محصولات رسانه ای متنوعی را پیرامون فعالیت ها و دستاوردهای همکاری افغان - آلمان فراهم می کند، مانند ویدیوها، عکس ها، داستان ها و دیگر مواد معلوماتی. 

Filter

Results 36

کارشناسان برای بازسازی افغانستان

ادغام بیجاشدگان داخلی در افغانستان

تقویت مکاتب مورد حمایت آلمان در کابل

مشاوران ولایتی شمال افغانستان (پانا)

دورنما برای عودت کنندگان و بیجاشدگان

برنامۀ مهاجرت برای توسعه

ارزیابی و پیشگیری از خطرها

(WSIP) برنامۀ بهبود سکتور آب

تامین بهتر آب برای کابل

(TVET) حمایت از آموزش فنی و مسلکی

(SPNA) برنامۀ باثبات سازی شمال افغانستان

(EIDA, J4P, SEDEP) توسعه اقتصادی پایدار و اشتغال زایی