آلمان تعمیرات جدید را برای شوراهای انکشافی ولسوالی در شمال افغانستان اعمار می نماید

13.11.1396
بدخشان، بغلان، کندز، تخار، ۲ فبروری سال ۲۰۱۸ – طی ماههای گذشته ادارۀ همکاری افغان-آلمان ۱۳ عمارت جدید اداری و سه تالار کنفرانسها را برای شوراهای انکشافی ولسوالی در بدخشان، بغلان، کندز و تخار اعمار نموده است. در حدود ۴۸۰ تن اعضای شوراهای مذکور اکنون از یک محیط بهبودیافتۀ کار مستفید می شوند. برنامۀ ثبات سازی آلمان برای شمال افغانستان (SPNA) اعمار ساختمانهای جدید را به مصرف مجموعی تقریباً ۱۸،۶ میلیون افغانی تمویل نمود.

محترم عتیق الله فایض، رئیس شورای انکشافی ولسوالی کلافغان در ولایت تخار چنین توضیح داد: "ما کدام جای مشخص برای تنظیم مجالس خویش در گذشته نداشتیم. بعضاً ما حتی مجبور بودیم جلسات خویش را در خانه های خویش دایر نمائیم." معاون شورای انکشافی ولسوالی ورساج ولایت تخار اضافه نمود: "اکنون ما بالاخره یک دفتر داریم که می توانیم ملاقاتهای خویش را گونۀ منظم دایر نمائیم و مجالس شوراها را به گونۀ خوش آیند میزبانی کنیم."

در عمارت مذکور برای تقریباً ۳۰ تن اعضای شورای انکشافی ولسوالی محل کار بوجود آمده است. محیط بهبودیافتۀ کار تأمین می کند که شوراهای انکشافی ولسوالی ها می توانند خدمات کافی را در محلات مربوطۀ خویش فراهم نمایند. اکثریت این عمارات دارای یک یا دو اتاق اداری، یک اتاق مجالس، یک دهلیز، یک تشناب، و یک برنده می باشند.

شوراهای انکشافی ولسوالیها منافع ولسوالیهای مربوطه را تمثیل نموده و با مراکز ادراۀ ولسوالیها و ریاست های سکتوری همکاری می کنند. آنها در فرآیندهای تصمیم گیری پیرامون اولویتها و فعالیتهای انکشافی اشتراک می ورزند و بدین ترتیب در ستراتیژی سالانۀ هر ولسوالی که بنام "پلانهای انکشافی ولسوالی" یا می شوند، سهم می گیرند.

برنامۀ ثبات سازی آلمان برای شمال افغانستان از توسعۀ ولسوالیها در شمال افغانستان از سال ۲۰۱۰ بدینسو حمایت می کند. این برنامه تا کنون برای حدود ۱۸۰۰۰ تن اعضای شوراهای انکشافی ولسوالی آموزش مربوط به وظیفه را فراهم ساخته است.

برنامۀ ثبات سازی شمال افغانستان (SPNA) توسط بانک انکشافی KfW به نمایندگی از وزارت امور خارجۀ آلمان تطبیق می شود. هدف این برنامه همانا استحکام ادارات حکومتی محلی در شمال افغانستان و بهبودبخشیدن شرایط زندگی اهالی روستایی می باشد. بنابر این، برنامۀ مذکور از فعالیتهای متنوع زیربنایی و انکشاف ظرفیت حمایت می کند.  برنامۀ مذکور تا کنون ۳۷۷ پروژه را در بیش از ۵۰ ولسوالی بدخشان، کندز، تخار و بغلان بشمول ساختمان، احیا و تمدید ۲۶۰ باب مکتب ابتدائیه و ثانوی، ۳۷ سرک و پل و ۱۶ کانال آبیاری، تکمیل نموده است. در عین زمان، این برنامه تاکنون تقریباً ۱۸٬۰۰۰تن اعضای شوراهای انکشافی را در زمینۀ وظایف شان آموزش داده است. بودجۀ مجموعی این برنامه برای سالهای ۲۰۱۰ الی ۲۰۱۸ به بیش از ۷ میلیارد افغانی بالغ می گردد.