آموزش تخنیکی برای ۱۴ تن بازرسان معادن در مزارشریف

امروز یک برنامۀ آموزش تخنیکی سه هفته یی برای ۱۴ تن بازرسان معادن ولایات بغلان، بلخ، فاریاب، کندز، جوزجان، سمنگان و سرپل به پایان رسید
02.09.1396
قبلاً بازرسان مذکور در برنامۀ آموزش آموزگاران اشتراک ورزیده بودند که از جانب برنامۀ آلمان برای حمایت از حکومتداری خوب در سکتور استخراج معادن افغانستان تدویر یافته بود. ادارۀ همکاری افغان-آلمان از وزارت معادن و پترولیم افغانستان در امر سازماندهی برنامۀ آموزشی فوق الذکر کمک نموده و تمام برنامه را تمویل نمود.

آموزش تخنیکی شامل فرآیندهای استخراج روی زمین و زیرزمین، صحت و مصونیت، جوانب محیط زیست و فنون سروی بود. بازرسان معادن همچنان مهارتهای خویش در یک کارگاه استخراج معدن در بلخ تمرین کردند. ایشان اکنون قادر به تفتیش از 55 معدنی که مسئولیت آنها را در ولایت های مختلف به عهده دارند، می باشند. ایشان می توانند ارزیابی کنند که استخراج معدن مطابق با معیارها و مقررات انجام می گیرد و نیز مقدار مواد استخراج شده، در مطابقت با قراردادها می باشد. به این ترتیب، اطمینان حاصل می شود که برای مقدار واقعی معدنیات استخراج شده، پول و مالیه پرداخت می گردد.

یکی از اشتراک کنندگان برنامۀ آموزشی از ولایت فاریاب چنین تبصره نمود: "این آموزش ظرفیتهای ما را تا حدود زیادی ارتقا بخشید. دانش عصری ایرا که ما در جریان این آموزش فراگرفتیم به ما کمک خواهد کرد تا مشکلات تخنیکی را شناسایی کنیم. همچنان اکنون ما قادر هستیم که راه حلهای مناسب را به تیمهای مدیریت ساحات معادن پیشنهاد نمائیم".

افغانستان از نظر منابع منرالی از قبیل مس، آهن، طلا، لیتیوم، خاک نادر و کوبالت غنی می باشد. این منابع یک پوتنسیال کلان را برای افزایش رشد اقتصادی کشور، بوجود آوردن عواید مزید و ایجاد 10 الی 14 هزار شغل در سکتور استخراجی افغانستان بدست می دهد. اما برای استفاده مؤثر از این پوتنسیال باید فعالیتهای استخراج معادن خوب مدیریت و کنترول شود و به گونۀ شفاف از آن نظارت بعمل آید.

برنامۀ "تقویت حکومتداری خوب در سکتور استخراج معادن در افغانستان" از جانب  ادارۀ Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH به نمایندگی از وزارت فدرال همکاریهای اقتصادی و انکشاف آلمان (BMZ) تطبیق می شود. سکتور استخراج معادن افغانستان دارای پوتنسیال کلان اقتصادی می باشد که می تواند به گونۀ قابل ملاحظه رشد اقتصادی در کشور را تسریع بخشد. به منظور استفادۀ کامل از این پوتنسیال برنامۀ مذکور در نظردارد که در سکتور استخراج افغانستان عواید دولتی افزایش یابد، سرمایه گذاری تشویق شود و در برابر فساد اداری مبارزه شود. این پروژه در زمرۀ سایر فعالیتها، از سال ۲۰۱۳ بدینسو  ۲۱ کورس آموزشی را پیرامون موضوعاتی چون پلانگذاری استخراج معادن، اقتصاد استخراج معادن و نظارت استخراج معادن برای بیش از ۳۱۰ تن بازرسان معادن و سایر کارمندان وزارت معادن و پترولیم و ادارات ولایتی آن وزارت دایر نموده است. علاوه برآن، این پروژه از  ادارۀ ابتکار شفافیت صنایع استخراج معادن افغانستان(AEITI) بخاطر رشد شفافیت و مبارزه با فساد اداری حمایت می کند.