آموزش درخواست وظیفه برای محصلان دانشگاه بلخ

21.06.1397
روز گذشته، برنامه آموزش آکادمیک معدن افغانستان (AMEA) همکاری افغان-آلمان یک جلسه آموزش درخواست وظیفه برای محصلان زمین شناسی دانشگاه بلخ را دایر نمود. بیش از ۱۰۰ محصل در این جلسه اشتراک نمودند. هدف این فعالیت رشد کاریابی برای فارغان رشته های معادن و علوم زمین شناسی بود.

در این برنامه آموزشی که در مزارشریف تدویر یافت، روی تصحیح متن درخواست وظیفه و خلص سوانح برای شرکت های ملی و بین المللی در سکتور معادن و زمین شناسی تمرکز شده بود. کارشناسان منابع بشری اداره انکشاف بین المللی آلمان (GIZ) این برنامه آموزشی را دایر نموده بودند.

یکی از اشتراک کننده گان گفت: «از آنجایی که من به زودی از دانشگاه فارغ می شوم، کسب معلومات درباره تهیه خلص سوانح برایم بسیار ارزشمند بود. این برنامه آموزشی بسیار سودمند بود.» برای محصلان رشته های جیولوژي بسیار مهم است تا بدانند چگونه خلص سوانح خویش را به شیوه های خوب آماده کنند، مخصوصاْ آنهایی که بزودی فارغ خواهند شد. پروفیسور خپلوک رییس فاکولته معادن و انجنیری محیطی دانشگاه بلخ افزود که این با محصلان در سکتور استخراجی کمک خواهد کرد تا از فرصت های شغلی مستفید شوند. ما واقعاْ مدیون زحمات برنامه آموزش آکادمیک معدن افغانستان (AMEA) برای حمایت و سرمایه گذاری بالای محصلان و اساتید هستیم.

رقابت در مارکیت کاری معادن و جیولوژي خیلی بالا است. ازینرو، محصلان ازین فرصت بهره ی خوبی خواهند برد. اکثراْ یک درخواست تهداب قرارداد میان درخواست دهنده و استخدام کننده را میگذارد. ازینرو، خیلی مهم است تا درخواست به شکل فنی و بی نظیر نگاشته و تحریر گردد.

برنامه آموزش آکادمیک معدن افغانستان (AMEA) این قبیل خدمات آموزشی را برای اولین مرتبه تقدیم می نماید و با تاکید به تقاضای مارکیت کار این فعالیت ها را دوام خواهد داد.

برنامه آموزش آکادمیک معدن افغانستان (AMEA) به نمایندگی از دفتر خارجه آلمان فدرال توسط اداره انکشاف بین المللی آلمان (GIZ) از سال ۲۰۱۴ م بدینسو تطبیق میگردد. برنامه آموزش معادن اکادمیک افغانستان در نظر دارد تا آموزش های اکادمیک در عرصه معادن را در افغانستان رشد دهد با باشد که سکتور استخراجی افغانستان از نظر ظرفیت به اکمال برسد. این برنامه در نوسازی آموزش دانشگاه، وفق دادن آن با صنایع و نیاز های مارکیت کار و ساختار شبکه آموزشی با همکاری نزدیک وزارت تحصیلات عالی افغانستان،‌ وزارت معادن و پطرولیم افغانستان و خدمات بورسیه اکادمیک آلمان (DAAD) میباشد. تا کنون برنامه آموزش معادن اکادمیک افغانستان کورس های متعدد آموزشی،‌بورسیه ها و برنامه های کار آموزی را برای ۲۰۰ تن محصل و اساتید افغان بمنظور دستری آنها به آموزش های عصری و دانش نوین و روش های تدریسی خلاق در ایران، جرمنی و چین دایر نموده است. این برنامه آموزش های پیشرفته و مختص و شبکه سازی را در رشته های آموزش معادن برای بیش از ۶۰۰ تن اساتید دانشگاه از سال ۲۰۱۴ بدینسو دایر نموده است.