ارتقای استاندارد تدریس برای آموزش با کیفیت –210 نفر آموزش دیدند

18.07.1398
کابل، 17 میزان 1398- امروز، آخرین ورکشاپ از هفت ورکشاپ سه روزه نظارت بر صنوف در ولایات کابل، بلخ، سمنگان، ننگرهار، بامیان، بدخشان و هرات پایان یافت. 210 نفر، از جمله بیش از 40 زن در این جلسات آموزشی شرکت کردند. اعضای ریاست معارف ولایتی (PED) مربوطه، اعضای مراکز تربیه معلم (TTCs)و رؤسای مراکز انکشاف معلمین (TDCs)، اشتراک کنندگان در این برنامه بودند. همکاری افغان- آلمان از این برنامه حمایت کرد.

رئیس بخش نظارت ریاست معارف قندهار، آقای نعمتالله فیروز، تاکید کرد:« ما اکنون میتوانیم معلمان مکاتب خود را بر اساس شش حیطۀ قابلیت که در چارچوب کاری قابلیت معلمین در افغانستان مشخص شده بهتر ارزیابی کنیم.»

از طریق ورکشاپهای تعاملی که شامل کار دو نفره، کار گروهی و لکچر میشود، اشتراک کنندگان آموختند که در مکاتب و صنوف TTC، بر اساس شش قابلیت تدریس، بر دروس نظارت داشته باشند.این قابلیتها شامل دانش دربارۀ موضوع، برنامههای درسی و یادگیری مشارکتی، مدیریت صنف، ارزیابی تدریس و یادگیری، یادگیری مسلکی و ارتباط با جامعه هستند. هدف آخرین قابلیت، ایجاد روابط حمایتی با خانوادهها و نهادهای محلی و مشارکت دادن آنها در درسها در صورت مفید بودن است.

اشتراک کننده دیگری، حمیداله حقمل، رئیس بخش پشتو مرکز تربیه معلم قندهار، بیان کرد:« قبل از این ورکشاپ، ما در صنوف بسیار سختگیر بودیم. اما اکنون آموختیم که چگونه بر اساس شش قابلیت معلم و روشهای مشارکتی، درس بدهیم. من باور دارم که آموختههای ما یادگیری شاگردان را بسیار بهبود خواهد بخشید.»

اشتراک کنندگان همچنین آموختند که چگونه بر اساس شاخصهای عملکرد برای هر قابلیت تدریس، بازخورد سازنده ارائه کنند. این بازخورد برای معلمین در نهایت به بهبود یادگیری شاگردان کمک خواهد کرد و استاندرد تدریس را در مکاتب ارتقا خواهد داد. ریاست تربیه معلم (TED)و آموزشدهندگان ارشد ریاست عمومی نظارت تعلیمی به برگزاری این جلسات آموزشی کمک کردند.

از 16 سنبله تا 25 سنبله، آموزشدهندگان این ورکشاپها یا آموزشدهندگان ارشد، در دور اول ورکشاپها برای نظارت بر صنوف به عنوان بخشی از آموزش آموزشدهندگان (ToT) در هند اشتراک کردند.این آموزشدهندگان ارشد شامل 19 تن از اعضای ریاست تربیه معلم و اعضای نظارت تعلیمی وزارت اقتصاد(MoE)بودند که آنچه در هند آموخته بودند را به 210 اشتراک کننده در هفت ولایت آموزش دادند.

برنامه آموزش ابتدایی و متوسطه (BEPA) از جانب  Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit   GmbH (GIZ)به نمایندگی از وزارت فدرال همکاریهای اقتصادی و انکشاف آلمان (BMZ) اجرا میشود. هدف BEPA بهبود کیفیت آموزش ابتدایی در افغانستان با کمک به وزارت معارف افغانستان (MoE) در آموزش معلمین و ایجاد کریکولم است. از سال 2008، BEPA برای بیش از 22000 معلم و استاد، دورههای آموزشی برگزار کرده است. همچنین 23 مرکز تربیه معلم(TTCs)، دوره کارآموزی اجباری برای معلمین برحال در نظر گرفته است. در نتیجه در حال حاضر، حدود 15800 محصل تربیه معلم و 88300 شاگرد مکتب درشمال افغانستان از آموزش پیشرفته بهره میبرند. آنها اکنون به آموزش تخصصی، متناسب با سن و شاگرد محور دسترسی دارند.