استراتیژی جدید افغانستان: شریک مطمئن در زمان دگرگونی و تحول

"مشارکت مطمئن در زمان تحول" – عنوان استراتیژی مشی انکشافی وزارت همکاریهای اقتصادی وانکشاف آلمان (BMZ) برای افغانستان طی سالهای ۲۰۱۴ الی ۲۰۱۷ است
21.12.1392
وزیر آنوزارت دوکتور گیرد مولر روز چهارشنبۀ آینده استراتیژی"مشارکت مطمئن در زمان تحول"در جریان یک کنفرانس چندروزۀ بین المللی ارایه خواهد کرد.

همکاری افغان – آلمان به ثبات و توسعه افغانستان کمک می کند.

این استراتیژی جدید، همکاری انکشافی با افغانستان را در مدت زمان پس از خروج مأموریت آیساف جدیداً تعریف می کند. در این کنفرانس نه تنها نمایندگان بین المللی از عرصه های سیاست، جامعۀ مدنی، علوم و اقتصاد کشورها، بلکه همچنان یک هیئت عالیرتبۀ افغانستان به رهبری وزیر مالیۀ آنکشور محترم عمر زاخیلوال اشتراک می ورزند .
وزیر همکاریهای اقتصادی و انکشاف آلمان گیرد مولر اظهارداشت: "ما در راستای همکاری درازمدت خویش با افغانستان یک فصل جدید را آغاز می کنیم: آیساف می رود، ما باقی می مانیم. ما کماکان – و هم اکنون در مراحل تحولاتی که در افغانستان روی میدهد – برای مردم افغانستان یک شریک مطمئن خواهیم بود! زیرا باوجود برخی موانع، ما طی ده سال گذشته دستاوردهای زیادی داشتیم، شرایط زندگی اکثریت افغانها امروز نسبت به سال ۲۰۰۲ به مراتب بهتر شده است. آلمان به عنوان سومین کشور بزرگ کمک کننده در آن سهم قابل ملاحظه ای داشته است. با وصف آن، افغانستان هنوز هم در برابر چالشهای عظیمی قراردارد: فساد اداری هنوز هم یک مشکل کلان است، و بخاطر حقوق بشر، بویژه حقوق زنان ما از جانب حکومت افغانستان انتظار اقدامات خیلی بیشتر را داریم. به همین جهت ما اصلاحات لازم و عاجل را در زمینه قاطعانه می طلبیم."
در استراتیژی فوق الذکر برای عرصۀ حکومتداری خوب وجوه بیشتری پیشبینی میشود. ولی در عین زمان این امر مشروط بوده و به اقدامات مشخص ریفورم و اصلاحات بستگی دارد .
پروژه های جدید متوجه تدابیر مبنی بر کاریابی، بویژه در ساحات خارج از شهرهاست، جاییکه در آینده زراعت و کشاورزی قویاً مورد حمایت قرارخواهدگرفت. همچنان مساعی در عرصه های آموزشی و تعلیمات مسلکی تشدید خواهد شد .
در مجموع آلمان در آینده نیز قبل ازهمه در شمال افغانستان، در مناطق دارای اوضاع قابل کنترول کافی به فعالیت های خویش ادامه خواهد داد، ولی علاوه برآن از برنامه های سراسری در کشور حمایت خواهد کرد .
آلمان از سال ۲۰۰۲ بدینسو مجموعاً ۲ میلیارد یورو را در راه همکاری انکشافی با افغانستان آماده کرده است که از آنجمله بیش از ۵،۱ میلیارد آن از جانب وزارت همکاریهای اقتصادی و انکشاف آلمان تهیه شده است. فعالیتهای آلمان بیشتر از همه به عرصه های تعلیم و تربیه، انرژی، انکشاف پایدار اقتصادی، حکومتداری خوب و تهیۀ آب متمرکز می باشد.