افغانستان و آلمان تفاهمنامه اعمار وانکشاف تصدی مطبعۀ صکوک را امضا کردند

وزارت مالیۀ افغانستان و ادارۀ Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH ، امروز سه شنبه ۱۳ حوت ۱۳۹۳ یادداشت تفاهم را منظور تمویل مشترک اعمار و انکشاف تصدی مطبعه صکوک برای چاپ تذکره و سایر اسناد رسمی به امضأ رسانیدند.
13.12.1392
در این یادداشت، پلان تولید تذکره ها و سایر اسناد محرم دولتی و اوراق بها دار مطابق به نورمهای بین المللی امنیت اسناد شامل است. ساختمان جدید تصدی مطبعه صکوک در جنگلک الی ختم سال ۲۰۱۶ اعمار خواهد شد به بهره برداری می رسد .

تکنولوژی و تجهیزات مطبعه از جانب مطبعه فدرالی آلمان (Bundesdruckerei) فراهم خواهد شد که کارتهای هویت و پاسپورت را نیز چاپ خواهد کرد. برای اینکه مدیریت ساختمان نورمهای امنیت و کیفیت را درنظرگرفته باشد، همچنان آلمان یک
تیم متشکل از تکنیسین ها و متخصصین بین المللی و ملی را نیز ارسال خواهد کرد .
جلالتمآب عبدالرزاق وحیدی، معین اداری وزارت مالیه با اشاره به این تفاهم نامه گفت: " یک امر بسیار مهم است که افغانستان کارتهای هویت و اوراق بهاردار را مطابق به نورمهای بین المللی امنیتی تولید نماید. ما از همکاری با کشور آلمان در ایجاد یک
مطبعۀ مناسب و مصئون دولتی که اطمینان اسناد بهادار را بهبود می بخشید، استقبال می کنیم". وی همچنین علاوه کرد که تصدی مطبعه صکوک مؤثریت ادارۀ عامه را ارتقابخشیده و باعث افزایش عواید دولت و توسعه اقتصادی کشور خواهد شد .
وولف پلیزمان، رئیس بخش ادارۀ عامه جی آی زید که در مشارکت با وزارت مالیه افغانستان کار می کند، گفت:"این پروژۀ جدید یک گام مهمی در جهت تقویت ادارۀ عامۀ افغانستان به کمک همکاری تخنیکی آلمان بشمار می آید . "
مطابق به یادداشت تفاهم در زمینۀ تمویل مشترک و همکاری، مطبعۀ فعلی سکوک با اعمار یک ساختمان جدید بشمول یک کارخانۀ تولید توسعه خواهد یافت. کارکنان کنونی به تعمیر جدید انتقال خواهند نمود و ۲۵۰ الی ۳۰۰ کارمند جدید به آن افزوده خواهد شد. این مطبعه با متداول ساختن امنیت بیشتر دربرابر تقلب اسناد مانند تذکره و شهادتنامه ها، هم برای دولت و هم برای مردم یک سلسله بهبودیها را ضامن خواهد بود.