المان برای افغانستان ۶،۴ میلیارد افغانی سرمایه گذاری می کند

امروز حکومت افغانستان و بانک انکشافی KfW آلمان یک موافقتنامۀ مالی را به امضا رسانیدند که به تأسی از آن آلمان وجوه بالغ بر ۶،۴۴ میلیارد افغانی را به دولت افغانستان فراهم می نماید
02.09.1396
این وجوه به صندوق وجهی بازسازی افغانستان (ARTF) که از جانب بانک جهانی اداره می شود اختصاص خواهد یافت. از آوان ایجاد صندوق مذکور در سال ۲۰۰۲ آلمان تا کنون تقریباً ۴۷ میلیارد افغانی به این صندوق کمک کرده است. آلمان یکي از بزرگترین کمک کننده گان این صندوق به شمار می آید.

در جریان مراسم امضای موافقتنامه محترم اکلیل حکیمی، وزیر مالیۀ افغانستان چنین اظهارداشت: "حکومت افغانستان حمایت آلمان را در زمینۀ کمک به افغانستان در راه اعمار یک دموکراسی باثبات در کشور ستایش می کند. اینگونه موافقتنامه ها با سهمگیری در صندوق وجهی بازسازی افغانستان به حکومت افغانستان کمک می کند تا به مرحلۀ مؤثریت و خود پایداری حرکت نماید". محترم اووی گیهلن، رئیس ادارۀ همکاری آلمان مقیم سفارت آلمان در کابل خاطرنشان نمود: " علاقمندی واقعی همکاری آلمان کمک به مردم افغانستان در راه رفع فقر و تقویت خودکفایی شان است. ما به منظور نیل به اهداف مذکور به همکاری دوامدار با صندوق وجهی بازسازی افغانستان امیدوار هستیم".

هدف برنامه اینست که به ثباتسازی دولت افغانستان ممد واقع شود و بدین وسیله در کاهش فقر سهم بگیرد. این برنامه با بذل حمایت مالی اراده دارد که در عملکرد درست خدمات ملکی و بدین ترتیب در تضمین خدمات اساسی اجتماعی کمک نماید. هدف اینست که افغانستان قادر شود عواید بلند را از طریق بهبودبخشیدن شرایط عام اقتصادی و سیستم مالیاتی و تطبیق یک سیستم شفاف حکومتداری تحت حاکمیت قانون بوجود آورد. برای افغانستان هدف درازمدت اینست که بودجۀ خویش را مستقل از امداد خارجی تمویل نماید و وجوه بودجوی را مؤثرانه و با درنظرداشت انکشاف مصرف نماید. مزید برآن، صندوق وجهی بازسازی افغانستان مرجع دیالوگ سیاسی میان جامعۀ بین المللی و حکومت افغانستان نیز می باشد.

حکومت افغانستان بودجه را برای طرح و تطبیق پروژه ها در عرصه های چون حکومتداری خوب، زراعت، انکشاف دهات، زیربنا، و نیز انکشاف بشری و اجتماعی بکار خواهد گرفت. تنها در سال ۲۰۱۶  به تعداد ۹،۳ میلیون افغانان از چنین پروژه ها مستفید شده اند.

۳،۲۲ میلیارد افغانی برای پروژۀ میثاق شهروندی افغانستان تخصیص یافته است که هدف از آن کاهش فقر و ارتقای سطح اعتماد شهروندان به حکومت افغانستان از طریق بهبود بخشیدن خدمات عامه برای تمام افغانها می باشد. شوراهای محلی انکشافی پایه های میثاق مذکور به شمار می آیند. ۸،۵ میلیون تن افغانها از مرحلۀ اول برنامۀ مذکور مستفید خواهند شد. در برنامۀ فوق الذکر یک بخش دیگر در بارۀ مهاجران و بیجاشده گان افغان و نیز محلاتی که آنها را می پذیرند و از آنها میزبانی می کنند، هم شامل می باشد. ۱،۵ میلیون تن افغانان دیگر از این جز برنامه مستفید خواهند شد.

بانک انکشافی KfW کمکهای مالی آلمان به صندق وجهی بازسازی افغانستان را به نمایندگی از وزارت همکاریهای اقتصادی و انکشاف آلمان (BMZ) مدیریت می کند. خود صندوق وجهی از جانب بانک جهانی اداره می شود و هدف آن ثباسازی افغانستان است. صندوق وجهی مذکور یک گسترۀ وسیع فعالیتهای انکشافی را که از طریق بودجۀ دولتی انجام می یابد تمویل می کند و به این ترتیب به حکومت افغانستان در راه تطبیق شفاف پالیسیهای انکشافی، مبارزه با فقر، ازدیاد عواید و بهبود شرایط اقتصادی و اجتماعی کمک می کند. از سال ۲۰۰۲ بدینسو بیش از۳۰ کشور کمک کننده بیش از ۸،۴ میلیارد یورو را به صندوق وجهی مذکور مساعدت کرده اند. تنها کمک آلمان در این مدت به بیش از ۶۶۳ میلیون یورو بالغ می گردد.