انرژی پایدار

ورکشاپ با ۳۰ تن زنان افغان
10.09.1396
امروز یک ورکشاپ ده روزه که از جانب «ابتکار زنان برای انرژی پایدار» دایر شده بود در شهر دهلی هندوستان به پایان رسید. ۳۰ تن زنان افغان در این باره آموختند که چگونه یک کسب و کار را در سکتور انرژی پایدار آغاز نمایند. ورکشاپ مذکور از جانب برنامۀ آلمان برای انکشاف نهادی در سکتور انرژی افغانستان (IDEA) در همکاری با وزارت انرژی و آب افغانستان پیاده شد. ادارۀ همکاری افغان-آلمان این اقدام را به مصرف مجموعی حدود ۱۲ میلیون افغانی تمویل نمود.

در مراسم اختتام این ورکشاپ دست اندرکاران مختلف سیاسی و نمایندگان شرکتهای خصوص بشمول زنان اشتراک ورزیده بودند. کارشناسان ملی و منطقه یی مفکوره های کلیدی تشبث را به اشتراک کنندگان توضیح نمودند. علاوه برآن، نمایندگان سکتور خصوصی افغانستان دربارۀ تجارب شان در زمینۀ تأسیس یک موسسۀ تجارتی با استفاده از منابع تجدیدیابندۀ انرژی صحبت کردند. کارمندان عالیرتبۀ دولتی مانند محترم محمد گل خُلمی، معین وزارت انرژی و آب نیز در این مراسم حضور بهم رسانیده بودند.

محترم کابل خان تدبیر، رئیس اجرایی اتحادیۀ انرژی تجدیدیابندۀ افغانستان چنین خاطرنشان ساخت: "زنان مستهلکان مهم برق اند و از همین لحاظ نقش حیاتی را در انکشاف کشور ایفا می کنند. اتحادیه می خواهد یک شبکۀ حمایوی را ایجاد نموده فرصتهای بازار را برای متشبثان اناث ارتقا دهد. من میخواهم سپاس خویش را از سازمان ابتکار زنان برای انرژی پایدار اظهار نمایم که زمینه را برای زنان مساعد ساخت تا یک نقش برجسته تر را در سکتور انرژی پایدار ایفا نمایند".

در جریان ورکشاپ مذکور ۳۰ تن اشتراک کنندگان زن آموختند که چگونه مهارتهای مدیریت خویش را بهبود بخشند و پلانهای کاری جداگانه را برای آغاز یک تجارت تدوین نمایند. آنها اکنون قادر اند مدلهای نوآورانه را در عرصۀ انرژی پایدار طرح و تطبیق نمایند. در آینده، اقدامات تجارتی آنها می تواند یک نقش حیاتی را در ایجاد محلات کار و تسهیل انکشاف پایدار افغانستان ایفا نماید.

یک کورس آموزشی مزید از جانب ابتکار مذکور به شاملین امکان خواهد داد تا به عنوان کورس مبلغان عمل کرده تجارب و دانش جدید خویش را به سایر زنان انتقال دهند. یکی از اشتراک کنندگان ضمن تأکید بر اهمیت ابتکار مذکور برای انکشاف افغانستان چنین اظهار داشت: "اینگونه ابتکارات، زنان را قادر می سازد تا در انکشاف این کشور سهم قابل ملاحظه ای داشته باشند". یک زن دیگر چنین گفت: " ابتکار زنان برای انرژی پایدار به من انگیزه بخشید تا یک کار تجاری را آغاز کنم".

برنامۀ انکشاف نهادی انرژی در افغانستان (IDEA) از جانب ادارۀ  Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH به نمایندگی از وزارت فدرال همکاریهای اقتصادی و انکشاف آلمان (BMZ) پیاده می شود. هدف این برنامه قادر ساختن جامعۀ افغانی برای دسترسی به انرژی از منابع تجدید یابنده به منظور تشدید رشد اقتصادی، کاهش فقر و حفظ محیط زیست می باشد. این برنامه با وزارت انرژی و آب افغانستان بخاطر انجام فعالیت های مخلتف برای ایجاد شرایط عمومی برای تهیۀ مطمئن انرژی همکاری می نماید. به گونۀ مثال، برنامۀ مذکور از سال ۲۰۱۵ بدینسو ۲۱ کنفرانس و ورکشاپ را دربارۀ انرژی تجدیدیابنده، آگاهی انرژی و مؤثریت انرژی برای ادارات خصوصی و دولتی ذیربط دایر نموده است. در عین زمان، این برنامه کورسهای آموزشی مشخص و ذیربط به کار را برای تقریباً ۴۳۰ تن منسوبین سکتور دولتی و خصوصی انرژی براه انداخته است.