برنامه عملیاتی برای بخش معدن: به سوی اعتبار سنجی بین المللی بعدی در سال ۲۰۲۲

27.11.1399
برای مدت سه سال، عضویت دولت افغانستان در ادارهٔ «ابتکار شفافیت صنایع استخراجی» یا (EITI)به تعلیق درآورده شده بود. زیرا مدیریت حکومت در عرصهٔ منابع طبیعی؛ نفت، گاز و مواد معدنی هم‌‌ سطح معیارهای بین المللی صنعت استخراج، نبود. اما در سال ۲۰۲۰، این وضعیت بعد از پیشرفت چشمگیر در یک سان شدن و رعایت معیارها و شفافیت، تغییر کرده و افغانستان دوباره اعتبار خویش را موفق آمیز بدست آورد.

به تاریخ نهم و دهم ماه فبروری ادارهٔ «ابتکار شفافیت صنایع استخراجی افغانستان» یا (AEITI) به مسیر آینده قدم گذاشته و با حمایت و پشتیبانی، این اداره  «ابتکار شفافیت صنایع استخراجی افغانستان»  برای حصول اطمینان، برنامه‌ عملیاتی را تهیه نموده ، تا مجدداً در سال ۲۰۲۲ اعتبار خویش را موفقانه بدست بیآورد.

محمد عتیق ذکی معین پالیسی وزارت معادن و پطرولیم گفت: "اجرای معیار های  «ابتکار شفافیت صنایع استخراجی»  برای دولت افغانستان در اولویت است. ما انتظار داریم که همکاری ها بابت این موضوع از همه طرفین امکان پذیر باشد".

«برنامه همکاری آلمان با افغانستان برای رشد حکومت ‌داری خوب در صنعت استخراج» یک سمینار دو روزهٔ پلان‌ گزاری با حضور ۲۵ نفر، شامل از مردان و زنان در ولایت هرات برگزار نمود. در این رویداد اعضای پارلمان، نماینده های وزارت معادن و پترولیم، وزارت مالیه، ادارهٔ «ابتکار شفافیت صنایع استخراجی افغانستان» (AEITI)، ادارهٔ «ابتکار شفافیت صنایع استخراجی» (EITI)، نهادهای جامعه مدنی، نمایندگان بنیاد رشد عواید (RDF) و بانک جهانی حضور داشتند.

مشترکاً از طرف شرکت کننده‌ گان؛ تغییرات در روند اعتبارسنجی از طرف «ابتکار شفافیت صنایع استخراجی» (EITI)، برنامه های عملیاتی ادارهٔ «ابتکار شفافیت صنایع استخراجی افغانستان» (AEITI)  در سال ۲۰۱۹ بر۲۰۲۰، گزارش پیشرفت‌ های قبلی و الزامات ادارهٔ «ابتکار شفافیت صنایع استخراجی»(EITI) برای یک برنامه‌ای کاری جامع، مورد بررسی قرار گرفتند.

این برنامه عملیاتی مسیر و مراحل مورد نیاز در سال ۲۰۲۱ برای حصول اعتبار در سال ۲۰۲۲ را ارائه می دهد.

برای کسب معلومات بیشتر در مورد «برنامهٔ رشد حکومت ‌داری خوب در صنعت استخراج» به این پیوست برقی مراجعه نمایید:

https://bit.ly/2MZY39z

برای معلومات بیشتر در مورد ادارهٔ «ابتکار شفافیت صنایع استخراجی افغانستان» یا (AEITI) به این پیوست برقی مراجعه نمایید:

 https://momp.gov.af/index.php/dr/node/552