بهبودبخشیدن آموزش معلمان: مراجع ذیعلاقه از تغییرات در سیستم تعلیم و تربیه آگاه می شوند

16.12.1397
بدخشان، ۷ مارچ سال ۲۰۱۹ – امروز سلسه ای از ورکشاپهای پنج روزه برای کارمندان ریاستهای معارف، دارالمعلمینها و مکاتب ولایت بدخشان خاتمه یافت. در مجموع ۱۵۰ تن بشمول حدود ۷۰ تن زنان در این ورکشاپها اشراک ورزیده بودند. سیمینارها در کابل و ولایات هرات، بلخ، سمنگان و بدخشان تدویر یافته بود. اشتراک کنندگان در بارۀ تغییرات اخیری که در سیستم معارف افغانستان بوجود آمده است و در مورد چگونگی پیاده ساختن این تغییرات در عمل آگاهی یافتند. هدف از این دگرگونیها بهبودبخشیدن آموزش معلمان و بدین وسیله کیفیت عمومی تعلیم و تربیه در افغانستان است. برنامۀ تعلیمات ابتدایی و ثانوی (BEPA) ادارۀ همکاری افغان-آلمان تدویر این رویدادها را تسهیل بخشیده است.

رئیس دارالمعلمین هرات محترم عبدالله هاکف حسینی در زمینه چنین گفت: "ادارۀ همکاری افغان-آلمان در عرصه های مختلف از ما حمایت می کند و از پشتیبانی درازمدت این اداره قدردانی می کنیم. دیپلوم تعلیمات ابتدایی و میتودولوژی جدید برای ما خیلی اهمیت دارد. فعالیت های برنامۀ بیپا با نیازمندیهای ظرفیت سازی ما مطابقت دارد."

در میان اشتراک کنندگان ورکشاپهای مذکور مدیران و کارمندان دارالمعلمینها، آمرین و کارمندان برنامۀ دیپلوم تعلیمات ابتدایی و نیز برخی از معلمان مکاتب معین شامل بودند. آنها در بارۀ نقش شان در تطبیق و حفظ دگرگونیهای دوامدار در سیستم معارف افغانستان، بویژه دیپلوم تعلیمات ابتدایی که در این اواخر متداول شده است، میتودلوژی شاگردمحور و شامل ساختن موضوعات جندر و حقوق بشر در برنامه های درسی مکاتب آموختند.

مدیر برنامۀ دیپلوم تعلیمات اتبدایی سمنگان محترم عبدالمتین سروری چنین اظهار داشت: "بیپا برای مدت زمان زیادی است که با ما یکجا کار می کند تا کیفیت تعلیم و تربیه را به گونۀ دوامدار بهبود بخشیم." در نظر است که اشتراک کنندگان دانشی را که حین اشتراک در سیمینارهای مذکور فراگرفته اند به نهادهای مربوطۀ شان انتقال دهند. به این ترتیب، بیش از ۲۴٬۵۰۰ تن محصلان دارالمعلیمن ها و شاخه های فرعی آنها، بشمول بیش از ۱۴٬۰۰۰ زنان از آموزش بهبودیافتۀ معلمان مستفید خواهند شد.

برنامۀ تعلیمات ابتدایی و ثانوی برای افغانستان (BEPA) از جانب ادارۀ Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH به نمایندگی از وزارت فدرالی همکاریهای اقتصادی و انکشاف آلمان (BMZ) تطبیق می شود. هدف این برنامه بهبود بخشیدن کیفیت تعلیمات ابتدایی و ثانوی در افغانستان از طریق کمک به وزارت معارف افغانستان در عرصۀ آموزش معلمان و تدوین نصابهای درسی است. از سال ۲۰۰۸ بدنیسو بیپا برای بیش از ۲۲۰۰۰ تن معلمان و استادان آموزش فراهم کرده است. علاوه برآن، ۲۳دارالمعلمین کشور برای معلمان موجود در برنامه های خویش دوره های حتمی کارآموزی را متداول ساخته اند. در نیتجه، در حدود ۱۵۸۰۰ محصل و ۸۸۳۰۰ متعلم در شمال افغانستان اکنون از تعلیم و تربیۀ بهبودیافته مستفید می شوند. آنها اکنون به سیستم آموزشی تخصصی، متناسب به سن و شاگرد محور دسترسی دارند.