بهبودبخشیدن تجهیزات دفتری برای خدمات مؤثر عامه در ادارات دولتی ولایت بغلان

29.10.1392
ریاست احیا و انکشاف دهات (DRRD) ، ریاست امور زنان (DoWA) وریاست زراعت، آبیاری و مالداری (DoAIL) در ولسوالی پلخمری ولایت بغلان به منظور بهبودبخشیدن کیفیت خدمات برای مردم به ارزش ۵ میلیون افغانی تجهیزات دفتری بدست آوردند.

The office equipment project helps the DRRD, DoAIL and DoWA improve their ability to deliver quality services to the public in Baghlan. 

امروز پروژۀ تجهیز ریاست احیا و انکشاف دهات، ریاست امور زنان وریاست زراعت، آبیاری و مالداری با تکنولوژی، تسهیلات و وسایل عصری رسماً تکمیل گردید. کارمندان ملکی با داشتن تجهیزات جدید دفتر که ارزش مجموعی آن برای تمام سه اداره به ۵ میلیون افغانی میرسد، اکنون ابزارهای لازم در اختیار دارند که خدمات دولتی را برای شهروندان به موجب کیفیت و دقت بیشتر معلومات و ارتباط بهبود بخشند. در مراسم تسلیمی پروژه که به میزبانی محترم سلطان محمد عبادی والی ولایت بغلان گشایش یافت، محترم عبدالرب حکیمی، رئیس احیا و انکشاف دهات، محترم عبدالستار، رئیس زراعت، آبیاری و مالداری، محترمه خدیجه یقین، رئیس امور زنان همراه با اعضای مقام ولایت بغلان و نمایندگان ادارۀ همکاریافغان – آلمان اشتراک ورزیده بودند .
تجهیزات دفتر به ادارات مذکور کمک می کند تا توانایی خویش را در عرضۀ خدمات با کیفیت برای مردم در ولایت بغلان بهبود بخشند. هدف پروژه عبارت از کمک به بهبودبخشی سیستمهای معلوماتی، تسهیلات گزارشدهی، انسجام و ارتباط، شفافیت و دقت
در دفاتر مختلف دولتی می باشد. نفع دیگر پروژه اینست که این امر کار کارمندان ملکی را حین پاسخ به تقاضاها و نیازمندیهای شهروندان آسانتر خواهد ساخت. آنها با فراهم ساختن یک محیط مؤثرتر کار می توانند فعالیتهای خویش را به گونۀ درست، ماهرانه
و فنی سمت دهند. تجهیزاتی را که شعبات مذکور دریافت نمودند شامل وسایل تکنولوژی عصری معلومات، آلات الکترونیکی، فرنیچر (مانند ایرکندیشنها، یخچال، کمپیوترهای دیسکتاپ و لپتاپ، وسایل چاپ، پروجیکتورها، کمره ها، کتابهای زراعتی، قالینها،
چوکیها و گیلمها، ماشینهای هموارسازی با تمام وسایل مربوط آن) می باشد .
این پروژه از جانب کمیتۀ انکشافی ولایتی بغلان (PDC) با شناسایی ضرورت کار مؤثر در ریاستهای مذکور در ماه اکتوبر سال ۲۰۱۲ آغاز گردید. تمویل وجوه مجموعی ۵ میلیون افغانی برای این پروژه از جانب وزارت همکاریهای اقتصادی و انکشاف آلمان
(BMZ) انجام یافت. صندوق وجهی انکشاف ظرفیت منطقه یی (RCDF) بغلان حمایت تخنیکی و اداری برای پروژه را فراهم نمود .
ادارۀ Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH امور آن صندوق وجهی را به عنوان بخشی از همکاری آلمان به افغانستان تحقق می بخشد. این صندوق اولویتهای شرکای افغانی را در سطح ولایات و ولسوالیها در شش ولایت شمالی افغانستان مورد حمایت قرارداده و در عین زمان کورسهای آموزشی و برنامه های راهنمایی را برای مأمورین ملکی دایر می نماید. هدف از برنامۀ صندوق وجهی مذکور با داشتن عرصۀ وسیع فعالیتهای آن همانا ارتقای مالکیت افغانی بر پروسه های انکشافی، تحکیم نهادهای دولتی افغانستان در اطراف کشور و رشد شفافیت و شمولسازی مردم است.