بهبودبخشیدن تحصیلات استخراج معادن: آموزش استادان پوهنتونهای افغان در آلمان

15.08.1397
در هفتۀ جاری پنج تن از اساتید پوهنتون پولیتخنیک کابل و پوهنتون کابل به افغانستان عزیمت نمودند. آنها در یک کورس آموزشی دو هفته یی پیرامون جیوکیمیا در پوهنتون تخنیکی فرایبرگ (TUBAF) در آلمان اشتراک ورزیده بودند. این برنامه جز یک موافقتنامه سه جانبۀ همکاری میان افغانستان، چین و آلمان به شمار می آید که هدف آن بهبود بخشیدن تحصیلات اکادمیک استخراج معادن در افغانستان است. ادارۀ همکاری افغان-آلمان این کورس آموزشی را تمویل و تسهیل نمود.

در این اواخر، به منظور تأمین دسترسی به آموزش با کیفیت و جدید استخراج، پوهنتون پولیتخنیک کابل نصاب جدید تعلیمی را برای مضامینی که شامل جیولوژی و استخراج معدن می شود عملی ساخت. مضمون جیوکیمیا به مضامین تجدید یافته تعلق می گیرد که حاوی منبع، تکامل و توزیع عناصر کیمیاوی می باشد. یکی از اشتراک کنندگان کورس آموزشی مذکور چنین اظهار داشت: "این آموزش خیلی مفید بود و به ما کمک خواهد کرد که جیوکیمیا را به محصلان پوهنتون مطابق به نصاب جدید تعلیمی تدریس نمائیم. ما از حمایت ادارۀ همکاری افغان-آلمان و همکاران ما در فرایبرگ سپاسگذار هستیم."

اشتراک کنندگان کورس در پهلوی فراگرافتن آموزش نظری، مهارتهای عملی خویش را در لابراتوارهای عصری بهبود بخشیدند. آنها به آخرین ابزارها و شیوه های تحلیل و ارزیابی جیوکیمیا دسترسی داشتند. علاوه برآن، آنها از یک سایت استخراج در آلمان دیدن کردند تا تجربۀ خویش را بیاندوزند. یکی از استادان چنین تأکید ورزید: "این آموزش در شهر فرایبرگ واقعاً خیلی خوب بود. ما فرصت داشتیم تا دانش جدید تخنیکی خویش را در عمل پیاده نمائیم."

همکاری میان افغانستان، آلمان و چین در عرصۀ تحصیلات استخراج معادن سال گذشته زمانیکه ۱۵ تن از اساتید افغانی در یک برنامۀ آموزشی در چین اشتراک ورزیدند، آغاز گردید. در نظر است که پنج برنامۀ دیگر آموزشی در ماه های آینده پیاده شود. محصلان پوهنتون پولیتخنیک کابل و پوهنتون کابل از تحصیلات بهبودیافتۀ اکادمیک استخراج معادن مستفید خواهند شد. این امر به استفادۀ کامل پوتنسیال سکتور استخراج افغانستان کمک خواهد کرد.

برنامۀ تحصیلات اکادمیک استخراج معادن در افغانستان (AMEA) از جانب ادارۀ Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH  به نمایندگی از وزارت فدرال امور خارجۀ آلمان از سال ۲۰۱۴ بدینسو عملی می شود. هدف این برنامه بهبودبخشیدن تحصیلات استخراج معادن در افغانستان به منظور تسهیل نمودن استفادۀ کامل پوتنسیال سکتور استخراج افغانستان می باشد. این برنامه در زمینۀ عصری سازی آموزش در دانشگاه، دمسازی آن به نیازمندیهای این صنعت و بازار کار و ایجاد یک شبکۀ تعلیمی در همکاری نزدیک با وزارت تحصیلات عالی افغانستان، وزارت معادن و پترولیم افغانستان و ادارۀ خدمات تبادلۀ اکادمیک آلمان (DAAD) کمک می کند. تا کنون، برنامۀ مذکور کورسهای اکادمیک، سکالرشپها و برنامه های کارآموزی را در ایران، آلمان و چین برای بیش از ۲۰۰ تن محصلان و استادان افغان تنظیم نموده دسترسی آنها را به تازه ترین دانش تخنیکی و میتودهای نوآورانه درسی فراهم ساخته است. این برنامه همچنان از سال ۲۰۱۴ بدینسو برنامه های عملی پیشرفتۀ آموزشی و شبکه سازی را پیرامون تحصیلات استخراج معادن برای بیش از ۶۰۰ تن از  استادان پوهنتونهای افغان فراهم ساخته است.