بهبود تعلیمات ابتدایی: بیش از ۴۰ کارشناس پیرامون فعالیت های آینده بحث می کنند

24.11.1396
امروز بیش از ۴۰ کارشناس از دارالمعلمین ها، ریاست های معارف ولایات و ریاست تربیۀ معلم طی نشستی روی فعالیت های لازم به منظور بهبود بیشتر تربیۀ معلم در افغانستان بحث کردند. برنامۀ همکاری افغان-آلمان برای بهبود تعلیمات ابتدایی در افغانستان (BEPA) زمینه برگزاری این گردهمایی را بخاطر ارتقای سطح کیفیت تعلیم و تربیۀ مردم افغانستان فراهم نمود.

رییس پلان و استراتژی وزارت معارف، آقای عبدالواسع گفت: «اولویت وزارت معارف، ارتقای ظرفیت معلمان و افزایش شمار معلمان ورزیده برای صنف های ابتدایی است. ما از حمایت همکاری افغان – آلمان در این زمینه سپاسگزاریم.»

معلمان ورزیده شرط تأمین معارف دارای کیفیت بلند است. تعلیم و تربیه به نوبۀ خود در دراز مدت رشد اقتصادی را افزایش بخشیده فقر و تهیدستی را کاهش می دهد. به همین دلیل، کارشناسان اشتراک کننده در نشست مذکور نظریات خویش را بخاطر آموزش مؤثر معلمان در افغانستان شریک ساخته روی آنها بحث نمودند. آنها یک اجندای دو ساله را که در آن فعالیتهای آینده بخاطر بهبودبخشیدن کیفیت تعلیم و تربیه در کشور مشخص شده است، نهایی ساختند.

در سالهای آینده، بیش از ۲۰۰ تن معلمان و ۹۰۰۰ تن متعلمان دارالمعلمین ها از آموزش های میتودولوژی تدریس، جندر و حقوق بشر مستفید خواهند شد. مزید برآن، یک نصاب جدید تعلیمی برای معلمان صنوف پائین کیفیت تدریس را در کلیه مکاتب افغانستان بهبود خواهد بخشید. هم ریاست تربیۀ معلم و هم برنامۀ بیپا فعالیتهای برنامه ریزی شده را در عمل پیاده خواهند کرد. رییس امور علمی ریاست تربیه معلم، آقای رحمتی گفت: «ما از تصمیم آلمان برای انجام برخی فعالیت ها در این بخش، در سطح ملی بسیار خرسندیم.»

برنامۀ بیپا به نتایج قابل ملاحظه نایل شده است. به گونۀ مثال، تدریس عملی و تعلیمات صلح اکنون در سراسر کشور جز تربیه و آموزش معلمان است. بیپا همچنان دسترسی زنان را به دارالمعلمینها تسهیل بخشیده و شامل شدن دختران در مکاتب را تقویت بخشیده است.

برنامۀ تعلیمات ابتدایی و ثانوی (BEPA) از جانب ادارۀ Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH به نمایندگی از وزارت فدرالی همکاریهای اقتصادی و انکشاف آلمان (BMZ) تطبیق می شود. هدف این برنامه بهبود بخشیدن کیفیت تعلیمات ابتدایی در افغانستان از طریق کمک به وزارت معارف افغانستان در عرصۀ آموزش معلمان و تدوین نصابهای درسی است. از سال ۲۰۰۸ بدنیسو بیپا برای بیش از ۲۵۰۰۰ تن معلمان و استادان آموزش فراهم کرده است. علاوه برآن، ۲۲ مرکز تربیۀ معلم برای معلمان آینده دوره های حتمی کارآموزی را در برنامه های خویش متداول ساخته اند. در نیتجه، در حدود ۱۵۸۰۰ محصل و ۸۸۳۰۰ متعلم در شمال افغانستان اکنون از تعلیم و تربیۀ بهبودیافته مستفید می شوند. آنها اکنون به سیستم آموزشی تخصصی، متناسب به سن و شاگرد محور دسترسی دارند.