بهبود تعلیمات مسلکی: کنفرانس آموزشهای مسلکی در هرات

22.03.1398
هرات، 22 جوزای 1398 – برای دو روز ۸۸ تن از نمایندگان ادارۀ تعلیمات تخنیکی و مسلکی افغانستان، طی یک کنفرانس در شهر هرات گردهم آمدند. اشتراک کنندگان این کنفرانس که از ۱۳ ادارۀ ولایتی تعلیمات مسلکی و ۲۳ مکتب تخنیکی آمده بودند، پیرامون راه‌حل چالش‌های موجود مکاتب استاد-شاگردی بحث نمودند. آنها روی نوسازی ۱۸ باب مکتب و انستیتوت تخنیکی در ۱۳ ولایت کشور بشمول کابل، بلخ، هرات و ننگرهار توافق نمودند. ادارۀ همکاری افغان-آلمان 280 میلیون افغانی حمایت مالی را برای این برنامه فراهم می‌کند.

محترم حمید اکبر، معین علمی ادارۀ تعلیمات تخنیکی و مسلکی بیان داشت: «این اداره در نظر دارد تا دسترسی به تعلیمات تخنیکی و مسلکی را در سراسر کشور افزایش دهد. در حال حاضر، تنها بیش از ۶۴٬۰۰۰ شاگرد در انستیتوت های تخنیکی و مسلکی شامل شده اند.»

در جریان روز نخست کنفرانس، اشتراک کنندگان روی تاسیسات و نوسازی مکاتب و انستیتوت‌های استاد-شاگردی بحث نمودند. این مکاتب برای شاگردان شاغل در شرکت‌ها، در چارچوب صنوف ۱۰ تا ۱۲ آموزش مسلکی را عرضه می کنند. همچنین آنها دربارۀ توسعۀ برنامه از ۲۳ باب مکتب موجود در ۱۳ ولایت کشور به ۵۰ باب مکتب در ۲۵ ولایت تا سال 1399 صحبت نمودند.

مزید برآن، محترم حمید اکبر خاطرنشان ساخت: «فعلاً، تقریباً ۲٬۰۰۰ شاگرد در برنامۀ استاد-شاگردی شرکت می‌کنند. ما در نظر داریم تا این شمار را دوبرابر بسازیم و این نوع آموزش را برای ۴٬۰۰۰ شاگرد مهیا کنیم.»

برنامۀ استاد-شاگردی در ماه حمل سال 1396 آغاز گردید. شاگردان شامل این برنامه علاوه بر آموزش حین انجام وظیفه، در مکاتب فنی و مسلکی، تعلیمات نظری را نیز فرا می‌گیرند. تمرکز این آموزش به مضامینی است که با نیازمندی‌های کارشان تطابق داشته باشد، مانند ریاضی کاربردی و موضوعات فنی. امروز، این برنامه برای شاگردان در شش رشته در ۱۳ ولایت کشور در دسترس است.

برنامۀ حمایت از آموزش‌های تخنیکی و مسلکی در افغانستان (TVET) از جانب ادارۀ Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH و بانک توسعه‌ای KfW به نمایندگی از وزارت همکاری اقتصادی و توسعه آلمان (BMZ) تطبیق می‌شود. هدف این برنامه توسعه و بهبود سیستم رسمی آموزش مسلکی در افغانستان به منظور افزایش فرصت‌های کاری برای جوانان است. علاوه بر آن، این برنامه سیستم سنتی استاد-شاگردی را در همکاری با ادارۀ تعلیمات تخنیکی و مسلکی افغانستان نوین می‌کند. شاگردان پس از پایان دورۀ سه ساله در مکتب رسمی فنی، در پهلوی استاد-شاگردی، شاگردان می‌توانند شهادتنامۀ فراغت از صنف ۱۲ را درخواست کنند. این کار به شمار زیادی از جوانان امکان می‌دهد تا در تحصیلات عالی شامل شوند. بیش از ۲٬۰۰۰ شاگرد که ۱۲ درصد آنها را زنان تشکیل می‌دهند، اکنون از این برنامه مستفید می‌شوند.