بهبود زیربنای آب: احیای کانال گورگ به نفع ۷۵۰۰ نفر اهالی

14.12.1396
ولسوالي بنگی، تخار، ۱۳ حوت ۱۳۹۶– در حال حاضر، کانال گورگ در ولسوالی بنگی ولایت تخار در وضعیت بدی قراردارد. این کانال تنها برای آبیاری زراعتی آب کافی فراهم نمی کند و نمی تواند که جریان آب را به ستیشنهای کوچک تولید برق و آسیابهای آبی به گونۀ پایدار برساند. برای رفع این مشکلات ادارۀ حوزۀ دریای تالقان امروز کار بازسازی بالای این کانال را که هشت کیلومتر طول دارد آغاز کرد. ادارۀ همکاری افغان-آلمان کارهای ساختمانی این پروژه را به مصرف مجموعی ۹۲،۸۶ میلیون افغانی تمویل می نماید.
PIC-Gurg-Canal

Better Water Infrastructure: Rehabilitated Gurg Canal to Benefit 7,500 Citizens 

 

در مراسم افتتاح پروژه محترم دکتر فضل الله مجددی والی ولایت تخار تأکید ورزید: «ما از تمام کمک ها و همکاری دولت آلمان قدردانی می کنیم، این کانال زمین های کشاورزی بیشتری را آبیاری می کند و از ساکنان درخواست کرده است تا امنیت منطقه را برای اجرای هر گونه پروژه های توسعه که برای آنها شغل ایجاد می کند و شرایط زندگی آنها را افزایش می دهد.»

کارمندان دولتی، انجنیر محمد سلیم اکبر رئیس ادارۀ حوزۀ دریای تالقان در مراسم مذکور اشتراک ورزیده بودند.

در گذشته، کانال مذکور بوسیلۀ سیلابها متضرر شده است که این امر باعث ضیاع آب و جریان ناپایدار آب گردیده است. به منظور جلوگیری مشکلات مشابه در آینده، سه معبر آب که سیلابها را از کانال منحرف می سازند و نیز یک دیوار محافظوی اعمار خواهد شد. هم چنان ساختمان یک آبگیر دروازه دار جریان آب را کنترول خواهد کرد و زمینهای زراعتی را از آسیب  سیلابهای آینده محافظت خواهد نمود و آبیاری درست را تأمین خواهد کرد.

«ما از دولت آلمان برای تامین مالی چنین پروژه های توسعه بسیار سپاسگزاریم. با اجرای این پروژه حیاتی، بسیاری از مشکلات کشاورزی و معیشت کشاورزان حل و فصل خواهد شد و تغییر قابل توجهی در محصولات کشاورزی به ارمغان خواهد آورد.»

از کانال احیاشده بیش از ۷٬۵۰۰ تن اهالی محل مستفید خواهند شد. ظرفیتهای آبیاری زراعتی کانال از ۵۰۰ هکتار به تقریباً ۷۵۰ هکتار زمین افرایش خواهد یافت. جریان باثبات آب، دو دستگاه کوچک تولید برق و پنج باب آسیابهای آبی در منطقه را قادر خواهدساخت تا انرژی برق را به ساکنین محل فراهم سازد. در نیتجه، تولید زراعتی، درآمدها و فرصتهای کاری در منطقه افزایش خواهد یافت. شمار زیادی از مردم محل در کارهای بازسازی اشتراک خواهند کرد.

در جریان این پروسه، صندوق وجهی انکشاف زیربنای منطقه یی (RIDF) برای انجینران و منجران ادارۀ حوزۀ دریای تالقان آموزش، رهنمایی و مشوره مبذول می دارد. هدف از اقدامات مذکور ظرفیت سازی ادارۀ حوزۀ دریای تالقان برای شناسایی، مدیریت و تطبیق مستقلانۀ پروژه های مشابه در آینده می باشد.

صندوق وجهی انکشاف زیربنای منطقه یی (RIDF) از جانب بانک انکشافی KfW به نمایندگی از وزارت فدرال همکاریهای اقتصادی و انکشاف آلمان (BMZ) پیاده می شود. هدف پروژه بهبودبخشیدن زیربنای اقتصادی و اجتماعی در شمال افغانستان و در عین زمان قادرساختن ادارات ولایتی به طرح و تطبیق مستقلانۀ برنامه های انکشافی در آینده می باشد. به گونۀ مثال، این پروژه در حدود ۱۶۰ کیلومتر سرکهای مواصلاتی، ۵۰ کیلومتر کانالهای آبیاری و ۱۱ بند محافظتی در برابر سیلابها یا فرسایش زمین را از سال ۲۰۱۱ بدینسو تمویل کرده است. در عین حال، این پروژه تقریباً ۴۹۰ سیمینار مبتنی به کار را برای بیش از ۲۳۰۰ نفر سازماندهی کرده است که زمینۀ تحقق مستقلانۀ پروژه های زیربنایی آینده را مساعد می سازد.