تامین انرژی برق در کندز: شبکه جدید انرژی برق برای 20000 اهالی مهیا گردید

23.02.1397
شهر کندز، کندز، 23 ثور 1397- د افغانستان برشنا شرکت یک کیبل اضافی و شبکه جدیدالتاسیس برق را در مرکز ولایت کندز فعال نمود. اکنون به تعداد 20000 اهالی از انرژی برق نورمال مستفید میشوند. کمیته انکشاف ولایتی (PDC) این پروژه را در سال 2016 منظور نموده بود. کار احداث این شبکه دو سال را در بر گرفت. این پروژه مشترکاً توسط صندوق وجهی انکشاف زیربنای منطقوی جرمنی (RIDF) و د افغانستان برشنا شرکت DABS تطبیق و به هزینه مجموعی 217 میلیون افغانی از طرف همکاری افغان-جرمن تمویل گردیده است.

تامین انرژی برق در کندز: شبکه جدید انرژی برق برای 20000 اهالی مهیا گردید

دسترسی به انرژی برق یکی از نعمت هایی است که زمینه را برای اقتصاد پیشرفته و دوامدار و نیز وضعیت بهتر کاری و معیشتی اهالی را مساعد می نماید. در گذشته تامین انرژی برق در منطقه رهایشی دوره ناکافی و دارای سکتگی ها بود. اکنون، اهالی از نعمت برق کافی در خانه ها، مکاتب، ورکشاپ ها و کار و بار هایشان لذت میبرند.

 نور محمد یکتن از باشنده گان منطقه دوره میگوید: "قبل از وصل نمودن این منطقه به برق، مردم به اعمار منازل درین محل تمایل نداشتند. اکنون مردم دست به اعمار منازل، دوکان ها و مارکیت زده اند. که باعث ایجاد مشاغل میشوند. با وصل شدن منطقه به انرژی برق قیمت ملکیت ها نیز افزایش یافته است."

شبکه جدید برق اکنون به بیش از 2600 خانواده انرژی برق را تامین می نماید. ممکن است که در آینده این تعداد تدریجاً به 3000 خانواده افزایش یابد. یک ساختمان اداری اضافی دیگر نیز برای حصول اطمینان از داشتن برق دوامدار ساخته شد. در ساختمان جدید یک دفتر با امکانات گدام که گنجایش موثر عملیات و حفظ مراقبت شبکه را دارد، شامل میباشند.

علاوه از کار ساختمانی، همکاری افغان-جرمن آموزش، نظارت و ارزیابی انجنیران و مدیران د افغانستان برشنا شرکتDABS ) ) را در محل کار شان بعهده گرفت. هدف ازین فعالیت ها توسعه توانایی اشتراک کننده گان برای تشخیص، دیزاین، اعمار و مراقبت شبکه برق بطور مستقلانه در آینده بود. برق مطمئن در ازدیاد شغل، رشد اقتصادی و بهبود وضعیت زندگی کمک مینماید.

صندوق وجهی انکشاف زیربنای منطقوی جرمنی (RIDF)در همکاری با بانک انکشافی آلمان توسط وزارت همکاری های اقتصادی و انکشافی آلمان فدرال German Federal Ministry for Economic Cooperation and Development (BMZ).  تطبیق میگردد. هدف این پروژه رشد اقتصادی و زیربنای اجتماعی در شمال افغانستان بوده تا ادارات محلی بتوانند در آینده برنامه های انکشافی بیشتر را مستقلانه پلان و تطبیق نمایند.

در 7 سال گذشته این برنامه بازسازی/ اعملر بیشتر از 160 کیلومتر سرک و بیش از 50 کیلومتر کانال های آبیاری و 11 بند حفاظت از سیلاب یا جلگه ها را در ولایات بلخ، کندز، تخار و بدخشان تمویل نموده است و هم اکنون بازسازی دو مکتب را در ولایت سمنگان بعهده دارد. در عین حال، برنامه صندوق وجهی انکشاف زیربنای منطقوی جرمنی (RIDF در حدود 490 آموزش مختص وظیفه و سیمینار ها در محل کار را برای بیشتر از 2300 تن انجنیران و کارمندان دولتی که در بخش تسهیل و تشخیص پروژه های زیربنایی آینده مشغول کار اند، ارائه نموده است.