تحصیلات اکادمیک استخراج معادن برای زنان: سیر علمی محصلات افغان به ایران

25.08.1397
کابل، ۱۶ نوامبر سال ۲۰۱۸ – امروز، ۳۴ تن از محصلات و چهار تن از استادان پوهنتون بلخ، پوهنتون پولیتخنیک کابل و پوهنتون کابل به افغانستان برگشتند. آنها در یک سیر علمی یک هفته یی جیولوژی و استخراج معادن به ایران سفر کرده بودند تا تجربه های عملی کسب نمایند. انستیتوت مطالعات سروی جیولوژیک ایران این سیر علمی را برنامه ریزی و پیاده نمود. برنامۀ تعلیمات اکادمیک استخراج معادن در افغانستان (AMEA) که در چارچوب پروگرام همکاری افغان-آلمان عملی می شود، تطبیق این اقدام را تسهیل بخشید.

هدف از فعالیت مذکور همانا آشناساختن محصلات با شیوه های مهم استخراج معدن مانند نمونه گیری و مطالعۀ صخره ها و نیز میتودهای استخراج زیرزمینی و روی زمین بود. اشتراک کنندگان این سیر علمی در معادن با ابزارهای جیولوژیک کار نمودند و آموختند که از نقشه های جیولوژیک چگونه به گونۀ درست استفاده نمایند. آنها از سایتهای مختلف استخراج شامل معادن طلا، آهن و منگنیز  دیدن نمودند. پروفیسور داکتر خپلواک، رئیس پوهنتون بلخ، چنین تبصره نمود: "در جریان این هفته محصلان ما دربارۀ کارهای عملی بیشتر از ۴ سال در پوهنتون آموختند."

سایتهای مذکور در ولایات مختلف ایران چون تهران، قم، گلپیگان و آراک موقعیت دارند. کارشناسان زمینشناسی و استخراج معدن ادارۀ سروی جیولوژیک ایران محصلات افغانی را همراهی کردند و به آنها دربارۀ ویژه گیهای جیولوژیک و معادن ایران معلومات ارزشمندی فراهم ساختند. یک محصل به نمایندگی از دیگران چنین تأکید ورزید: "ما از حکومت آلمان بخاطر این سیر علمی تشکر می کنیم. برای ما محصلان خیلی مفید بود که تیوری و عمل را در دنیای واقعی تلفیق دهیم."

سکتور استخراجی افغانستان پوتنسیال گسترده داشته می تواند نقش کلیدی را در توسعۀ اقتصادی پایندۀ کشور داشته باشد. به منظور استفادۀ کامل از این سکتور، افغانستان به کارشناسان تحصیل یافتۀ استخراج معادن نیاز دارد که تجربۀ عملی داشته باشند و دارای دانش بین المللی باشند. چون امکانات کسب تجارب عملی در ساحه در افغانستان برای محصلین استخراج معدن و جیولوژی محدود است، برنامۀ تعلیمات اکادمیک استخراج معادن در افغانستان () سیرهای علمی به کشورهای دیگر چون آلمان، چین و ایران را برای محصلان افغانی تسهیل می بخشد. در آینده، محصلان اشتراک کننده دانش خویش را در راه انکشاف سکتور استخراجی افغانستان به کار خواهند برد.

برنامۀ تعلیمات اکادمیک استخراج معادن در افغانستان (AMEA) از جانب ادارۀ Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH  به نمایندگی از وزارت فدرال امور خارجۀ آلمان از سال ۲۰۱۴ بدینسو عملی می شود. هدف این برنامه بهبودبخشیدن تعلیمات استخراج معادن در افغانستان به منظور تسهیل نمودن استفادۀ کامل پوتسنیال سکتور استخراج افغانستان می باشد. این برنامه در زمینۀ عصری سازی آموزش در دانشگاه، دمسازی آن به نیازمندیهای صنعت و بازار کار و ایجاد یک شبکۀ تعلیمی در همکاری نزدیک با وزارت تحصیلات عالی افغانستان، وزارت معادن و پترولیم افغانستان و ادارۀ خدمات تبادلۀ اکادمیک آلمان (DAAD) کمک می کند. تا کنون، برنامۀ مذکور کورسهای اکادمیک، سکالرشیپها و برنامه های کارآموزی را در ایران، آلمان و چین برای بیش از ۲۴۰ تن محصلان و استادان افغان تنظیم نموده دسترسی آنها را به تازه ترین دانش تخنیکی و میتودهای درسی نوآورانه فراهم ساخته است. این برنامه همچنان از سال ۲۰۱۴ پروگرام های عملی پیشرفتۀ آموزشی و شبکه سازی را پیرامون تعلیمات استخراج معادن برای بیش از ۶۰۰ تن استادان پوهنتون فراهم ساخته است.