تحویل سیستم جدید تنظیم فایل ها به وزارت عدلیه افغانستان

دیروز پروژه تقویت حاکمیت قانونِ همکاری افغان-آلمان یک فایلینگ سیستم جدید را به ریاست های حقوق و قضایای وزارت عدلیه در مزار شریف تحویل نمود
20.07.1395
در سرطان سال 1393، وزارت عدلیه افغانستان در بارۀ نیاز به سیستم جدید تنظیم فایل که بتواند روند رابطه با نهاد های کمک کننده را شفاف و موثر سازد،بحث نمود. ولی هنوز هیچ سیستم جدید تنظیم فایل که تمام ولایات را تحت پوشش قرار دهد، به اجرا گذاشته نشده است.

سیستم تنظیم فایل کامپیوتری توسط همکاری افغان-آلمان و اداره همکاری های توسعه ایتالیا و با در نظرداشت پیشنهاد های کارمندان وزارت عدلیه ترتیب و تنظیم شده است. این دیتابیس در تمام افغانستان مورد استفاده قرار گرفته و چالش ها فراروی گزارش دهی را از بین خواهد برد. این سیستم برای اولین بار به شکل آزمایشی در ولایات های بلخ و هرات تطبیق می شود. برای استفاده از این دیتابس، کتابهای راهنمایی نیز توسط همکاری افغان-آلمان و اداره همکاری های توسعه ایتالیا برای کارمندان وزارت عدلیه به چاپ رسیده اند.

با استفاده از این سیستم، کارمندان وزارت عدلیه و ریاست حقوق می توانند به قضایا مساویانه و با دقت رسیدگی کنند. این سیستم باعث افزایش اعتماد مردم شده و آنها می توانند به قضایا و مرافعه های شان از طریق این سیستم دسترسی پیدا کنند.

در جریان مراسم، سید محمد جفر مصباح ریس ریاست عدلیه ولایت بلخ اظهار داشت: «سیستم تنظیم فایل ها و دفتر های ما کهنه و فرسوده اند که جوابگوی نیازهای امروزی نیست. ما این اقدام را به فال نیک گرفته و امیدواریم که باعث بهبود فعالیت ها و کارکرد های ما شود.»  محترم سادات،  ریس ریاست عمومی قضایای دولت وزارت عدلیه افغانستان، و محترم محبی، ریس ریاست حقوق نیز در این مراسم شرکت ورزیده بودند. وی در جریان مراسم گفتند: «این سیستم می تواند به ما کمک کند تا ارزیابی بهتر و دقیقتری از فعالیت های کارمندان داشته باشیم. می توانیم دریابیم که کدام قضیه تحت بررسی است و آیا در مدت زمان تعین شده حل و فصل گردیده است و یا خیر. در عین حال می توانیم آمار دقیق از کارهای وزارت داشته باشیم. این سیستم برای شهروندان نیز حائز اهمیت است. آنها به اطلاعات مورد نظر شان در رابطه با مرافعه و دعواهای قضایی دسترستی پیدا خواهند نمود. بطور مثال، آنها می توانند دریابند که بررسی قضایای آنها در کدام مرحله قرار دارند؟ این دسترسی به اطلاعات باعث تقویه شفافیت نیز می شود. »

بعد از سه ماه، دورۀ آزمایشی این پروژه مورد بررسی قرار گرفته و بعد از سپری نمودن موفقانه این مرحله، به ولایات های دیگر تطبیق خواهد شد. بر علاوه کمک های تخنیکی، همکاری افغان-آلمان هزینه یک میلیون افغانی این پروژه را نیز پرداخته است.

به نمایندگی از وزارت همکاری اقتصادی و توسعۀ کشور آلمان، همکاری افغان- آلمان با حکومت افغانستان بخاطر بهبود حاکمیت قانون در این کشور کار می کند. پروژه حاکمیت قانون همکاری افغان - آلمان از سال 1382 تا کنون وزارت عدلیه افغانستان را در راستای تلاش هایش برای دسترسی شهروندان افغانستان به عدالت یاری رسانده است. این کار از طریق ظرفیت سازی کارمندان حکومت در سکتور عدلی و حمایت از دسترسی مردم به عدالت انجام می شود. در عین حال انتظار می رود که آگاهی عمومی در رابطه با قوانین افغانستان افزایش یابد.