تحکیم ظرفیتها: نظارت و ارزیابی مؤثر در وزارت مهاجرین و عودت کنندگان

25.09.1397
کابل، ۱۴ دسامبر سال ۲۰۱۸ – دیروز ادارۀ همکاری افغان-آلمان در تدویر سیمناری که برای معینیت امور مهاجرین افغانستان در کابل دایر شده بود، کمک نمود. صندوق وجهی مشورتی سیاست باز (OPAF) آن اداره از سال ۲۰۱۷ بدینسو با فعالیتهای مختلف ظرفیت سازی معینیت امور مهاجرین افغانستان را در پیاده نمودن پلان استراتیژیک سالهای ۲۰۱۵-۲۰۱۹ آن وزارت حمایت می کند. اهداف عمده این است که عرضۀ خدمات به اتباع افغانستان بهبود یابد و نیز مسائل مربوط به مهاجرت میان وازرتها و ادارات دولتی هماهنگ شود.

به روز چهارشنبه ۱۴ دسامبر، اشتراک کنندگان سیمینار مذکور رهنمودهای آموزشی را که به جز پالیسیهای ظرفیت سازی وزارت مهاجرین و عودت کنندگان مبدل خواهد شد، نهایی ساختند. آنها از شش ماه به اینسو روی این رهنمودها کار می کردند.

از سال ۲۰۱۷ به این طرف ادارۀ همکاری افغان-آلمان از آن وزارت در ایجاد یک سیستم مؤثر نظارت و ارزیابی و آموزش کارمندان ذیربط مطابق به این سیستم حمایت نموده است. سیستم نظارت و ارزیابی آن وزارت به ردیابی مؤثر ارقام و فعالیتها و هماهنگ سازی فعالیتها میان ادارات و وزارتهای مختلف افغانی کمک خواهد کرد.

مطابق به گزارش کمیشنری عالی مهاجرین سازمان ملل متحد (UNHCR) بیش از ۲،۶ میلیون تن مهاجرین افغان در سراسر جهان و حد اقل ۲،۵ میلیون تن اتباع افغانی ثبت ناشده در ایران و پاکستان وجود دارند. وزارت امور عودکنندگان و مهاجرین افغانستان با داشتن بیش از ۱٬۰۰۰ تن کارمندان و مأمورین خویش می تواند بازگشت شرافتمندانۀ شمار زیاد اشخاص بیجاده را تسهیل بخشیده این پروسه را مساعد سازد.

صندوق وجهی مشورتی سیاست باز (OPAF) از جانب ادارۀ  Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH ) به نمایندگی از وزارت فدرال همکاریهای اقتصادی و انکشاف آلمان (BMZ) تحقق می یابد. این پروژه از سال ۲۰۰۹ بدینسو  به کارگیری کارشناسی در نهادهای افغانی را تمویل می کند و تطبیق اصلاحات را مطابق به معیارهای حکومتداری خوب تسهیل می بخشد. در میان سایر فعالیتها، این پروژه تا کنون برای ۱۳۰ تن کارمندان نهادهای دولتی کورسهای آموزشی حرفه یی یا حین اجرای وظیفه از قبیل کورسهای مسائل مالی، تحلیل و ارزیابی آمار و ارقام و بررسی فساد اداری را سازماندهی کرده است. در عین زمان، این پروژه کمیتۀ مستقل مشترک نظارت و ارزیابی مبارزه علیه فساد اداری را در زمینۀ تهیه و ترتیب هشت گزارش دربارۀ آسیب پذیری نهادهای دولتی در برابر فساد اداری، حمایت می کند.