ترویج انرژی تجدیدپذیر: جلسۀ کمیتۀ انسجام در کابل

23.12.1397
کابل، ۱۴ مارچ سال ۲۰۱۹ – در هفتۀ جاری ششمین اجلاس کمیتۀ انسجام انرژی تجدیدپذیر در وزارت انرژی و آب افغانستان در کابل تدویر یافت. حدود ۶۰ تن، بشمول کارمندان حکومتی و اشخاص ذیربط از سکتورهای خصوصی و دولتی در این اجلاس اشتراک ورزیده روی مسایل جاری در سکتور انرژی مانند بستۀ انرژی تجدیدپذیر ۲۰۰۰ میگاوات حکومت افغانستان بحث نمودند. آنها همچنان دستاورهای اخیر را پیشکش نموده وضعیت کنونی فعالیتهای جاری را ارائه کردند. برنامۀ بهبود سکتور انرژی (ESIP) ادارۀ همکاری افغان-آلمان از این اجلاس حمایت نمود.

در این گردهمایی، آقای محمد گل خُلمی، وزیر انرژی و آب افغانستان چنین اظهار داشت: "انرژی تجدید پذیر می تواند به طور قابل توجهی وابستگی ما به انرژی وارداتی از کشورهای همسایه را کاهش دهد. ما به یکدیگر در این امر کمک می کنیم و همکاری بین مراجع ذیربط در بخش انرژی را تسهیل می کنیم. ما همچنین باید راه هایی برای ایجاد فرصت های شغلی برای زنان را یکجا جستجو کنیم."

در طی این نشست، کارشناسان پیشرفت جاری در اجرای بستۀ انرژی تجدید پذیر ۲۰۰۰ میگاوات را که به ابتکار حکومت افغانستان اخیراً آغاز شده است، ارائه کردند. انتظار می رود که این بسته سرمایه گذاری خصوصی را در سکتور انرژی خورشیدی برای تسهیل تولید انرژی تجدیدپذیر جذب نماید. در این راستا، شرکت کنندگان دستاوردها و ابتکارات را مورد بحث قرار دادند. به عنوان مثال، مطرح شد که پنلهای خورشیدی که انرژی را به طور پایدار فراهم می کنند، باید بالای ساختمان های دولتی در کابل نصب شوند.

محترم ذبیح الله طاهرزاده، معاون ریاست د افغانستان برښنا شرکت، که در نشست مذکور اشتراک داشت چنین گفت: "بستۀ ۲۰۰۰ میگاوات حکومت یکی از بزرگترین اقدامات برقی سازی افغانستان در تاریخ کشور است. در واقع، با اجرای این برنامه، افغانستان یکی از بزرگترین ترویج کنندگان انرژی تجدیدپذیر در آسیا مبدل خواهد شد."

هدف اساسی کمیتۀ انسجام انرژی تجدیدپذیر اینست که تطبیق پالیسی ملی انرژی تجدیدپذیر افغانستان را هماهنگ نموده به کاستیها در این سکتور رسیدگی کند و راه حلها را جامۀ عمل بپوشاند. منابع انرژی تجدیدپذیر یک فرصتی است برای افغانها، بویژه در مناطق روستایی، که انرژی برق را تولید نموده به آن دسترسی کسب نمایند.

ادارۀ Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH به نمایندگی از وزارت فدرال همکاریهای اقتصادی و انکشاف آلمان (BMZ)، برنامۀ بهبود سکتور انرژی (ESIP) افغانستان را تطبیق می کند. هدف این برنامه همانا رشد تولید انرژی تجدید پذیر و بهره وری انرژی در افغانستان جهت تقویت رشد اقتصادی و حفاظت از محیط زیست است. برای رسیدن به این هدف، این برنامه با بازیگران اصلی در سطح ملی و ولایتی از نزدیک همکاری می کند تا یک چارچوب نهادی ایرا که امکان تامین انرژی قابل اعتماد را فراهم کند، ایجاد نماید. همچنین این برنامه از سکتور خصوصی در تصویب معیارهای کیفیت مبتنی بر بازار و مفکوره های حفظ و مراقبت برای سیستم فتوولتائیک و انرژی گرمایی خورشیدی جهت جذب سرمایه گذاریها پشتیبانی می کند. در عین زمان، برنامۀ مذکور فعالیت های ظرفیت سازی را برای کارکنان سکتورهای دولتی و خصوصی انرژی و در پوهنتونها اجرا می کند.