تعهد داوطلبانه در سطح محلی، دسترسی زنان به عدالت را بهبود می بخشد

یک ورکشاپ آموزشی دو روزه برای داوطلبان اناث و رؤسای ادارات امور زنان
28.07.1396
دیروز یک ورکشاپ آموزشی دو روزه برای داوطلبان اناث و رؤسای ادارات امور زنان ولایات بدخشان، بغلان، بلخ، جوزجان، کندز، سمنگان و تخار در مزار شریف بلخ به پایان رسید. کارمندان اجتماعی جنسیتی زنان (جندر فوکل پواینت) در جوامع خود مشوره قانونی ارائه میدارند و در دسترسی به عدالت کمک می کنند. این ورکشاپ بر کار و تجربیات داوطلبان در ولایات افغانستان تمرکز داشت. پروژه همکاری افغان-آلمان برای ارتقای حاکمیت قانون ازین فعالیت حمایت مالی و فنی نمود.

کارمندان اجتماعی جنسیتی، زنان فعال در جوامع آنها اند. بعضی از آنها به عنوان معلمان کار می کنند، دیگران اعضای شوراهای محلی برای زنان هستند. خانم سحر آریا، کارشناس حقوقی وزارت امور زنان، خاطر نشان کرد: " با برگزاری چنین کنفرانس هایی، ما یک شبکه و ارتباط خوب بین کارمندان اجتماعی جنسیتی در ولایت های شمالی ایجاد می کنیم. آنها هم اکنون می توانند به یکدیگر مشوره دهند که چگونه به حل قضایا در ولسوالی های خود کمک کنند." رئیس ریاست امور زنان بغلان، خانم خدیجه یقین، اضافه نمود: "موضوع کارمندان اجتماعی جنسیتی برای بسیاری از مردم جدید است. آنها درباره موجودیت شان نمی دانند. با راه اندازی این نوع کنفرانس ها، مردم می توانند مفهوم کارمندان اجتماعی جنسیتی را بهتر بدانند. در ولایت بغلان، آنها امور خویش را با ریاست امور زنان به گونۀ عالی هماهنگ می سازند".

کارمند اجتماعی جنسیتی از طرف ریاست های امور زنان گماشته شده و در آموزش که متمرکز بر نیازهای زنان در جوامع و ظرفیت های خود شرکت کنندگان است، شرکت کردند. پروژه حاکمیت قانون دو سازمان محلی غیر دولتی را که آموزش های مربوط به کامندان اجتماعی جنسیتی را ارائه می دهند، همکاری می کند؛ این سازمان های غیر دولتی عبارت اند از سازمان بهتر برای صلح و حقوق بشر  و همچنین سازمان عدالت برای همه.  ورکشاپ آموزشی موضوعات قانون چون قانون خانواده یا قانون جزا و همچنین مهارت های دیگر، از جمله روش های میانجیگری و مصاحبه را، در بر دارد. بنابراین، شرکت کنندگان یاد می گیرند که چگونه میتوان زنان را بهتر توصیه کرد، به خصوص در مورد مسائل حساس.

یکی از کارمندان اجتماعی جنسیتی بدخشان بیان داشت: "این کنفرانس به ما در راستای هماهنگی با کارمندان اجتماعی حنسیتی سایر ولایات در زمینۀ شناخت مسئولیت ها، چالش ها و تجربیات کمک کرد." در جریان ورکشاپ، شرکت کنندگان فرصتی برای بحث در مورد چالش های که در طول سال های گذشته با آن مواجه بودند، داشتند، و همچنین راه های را برای پیروزی بر این چالش ها و تسهیل همکاری های محلی، جستجو نمودند.

برای بهبود دسترسی به عدالت، پروژۀ حاکمیت قانون از سال 2015 کارمندان اجتماعی جنسیتی زنان را از طریق فراهم آوری اموزش در ولایات بلخ و بدخشان، حمایت میکنند. با توجه به موفقیت، این برنامه فعالیت های خود را در سال 2017 به ولایات تخار و سمنگان گسترش داد. در همکاری با ریاست امور زنان و همتاهان دیگر، پروژه حاکمیت قانون قصد دارد تا سیستم داوطلبان اجتماعی جنسیتی را در سال 2018 به ولایات بغلان، جوزجان و کندز نیز گسترش دهد.

برنامه ارتقای حاکمیت قانون در افغانستان  توسط ادارۀ همکاری های بین المللی المان به نمایندگی از وزات همکاری های انکشافی فدرال آلمان، تطبیق میگردد. این برنامه با هدف اطمینان اینکه دولت افغانستان مبتنی برحاکمیت قانون بوده، دارای یک سیستم قضایی فعال میباشد و حقوق حقه  تمام شهروندانش تامین باشند، فعالیت میکند. برای تضمین امنیت قانونی همه شهروندان، پروژه حاکمیت قانون از ادارات حقوقی حمایت مینماید که بدین ترتیب از سال 2013 بیش از 77000 قضیۀ مدنی را تحت پوشش دراورده است. این برنامه همچنین تأکید ویژه ای بر ارتقای حقوق زنان و تقویت دسترسی آنان به عدالت و بازار کار، دارد.