تقویت فعالیت مدنی: هفته ملی جامعه مدنی در هرات به پایان رسید

13.08.1398
هرات، افغانستان، 13 عقرب 1398- برنامه سه روزۀ موسوم به هفته ملی جامعه مدنی، روز جمعه در هرات به پایان رسید. انستتیوت جامعۀ مدنی افغانستان (AICS) این برنامه را که حدود 150 نماینده، به شمول 41 زن، از جامعه مدنی، حکومت، مراکز اکادمیک، سازمان های خصوصی و رسانه های نقاط مختلف کشور در آن شرکت کرده بوند، هماهنگ کرده بود. انستیتوت جامعۀ مدنی افغان به دنبال حمایت از سازمان های جامعۀ مدنی در افغانستان است تا آنان را نسبت به ظرفیت های شان برای توسعه کشور آگاه کند. برنامۀ صندوق مشورتی سیاست باز (OPAF) همکاری افغان-آلمان از این همایش حمایت مالی و تخنیکی نموده است.

برنامه برای سازمان های جامعه مدنی و همکاران آن ها از مناطق، ولایات و پس زمینه های مختلف، فضای بازی را جهت اندیشیدن، فراگیری و شبکه سازی فراهم نمود. آقای عبدالقیوم رحیمی، والی هرات، تأکید کرد: "این مراسم بستر کلانی برای گفتگو، شریک سازی معلومات، شبکه سازی و همکاری است، خصوصا میان حکومت محلی و سازمان های جامعه مدنی و میان سازمان های مذکور و ولایات مختلف. پیشنهادهایی که در این مراسم ارائه گردید به حکومت کمک خواهد کرد تا روابطش را با شهروندان بهتر نموده و خدمات بهتری را ارائه کند."

اشتراک کنندگان در گروه‌ها و پنل‌ها، روی شرایط محیطی‌ای که سازمان های جامعه مدنی بتوانند مستقلانه و موثرانه و در مطابقت با قوانین افغانستان کار کنند، بحث نمودند. آنان روی این که تعدد منابع تمویل و کار داوطلبانه چطور می تواند سازمان های مذکور را پایدارتر بسازد بحث کردند. موضوعات دیگر شامل موارد آتی می‌شد: نقش فعالان جامعه مدنی و گروه‌های غیر رسمی در تغییر اجتماعی، پیشروی افغانستان بسوی اهداف توسعه پایدار سازمان ملل، و این که سازمان های جامعه مدنی چگونه می تواند به پروسه برقراری صلح در کشور کمک کند. در آخر، اشتراک کنندگان روی همکاری با یکدیگر و حکومت و نیز تشریک منابع جهت موثر سازی سازمان های جامعه مدنی اظهار نظر کردند.

آقای عزیز رفیعی، مدیر مجتمع جامعۀ مدنی افغانستان، بیان داشت: "چنین گفتگوهایی به سختی در سطح ولایت شکل می گیرد و به این تعداد نمایندگان نیز به ندرت زیر یک چتر جمع می شوند. به همین دلیل، این یک فرصت بزرگ برای ماست تا موضوعات جدی مربوط به جامعه مدنی و فضای مدنی را با سازمان های جامعه مدنی محلی ولایات مختلف و دیگر شرکا به بحث گیریم."

یک تعداد فعالیت هایی به دنبال هفته ملی جامعه مدنی صورت خواهد گرفت ، مانند انتشار خلاصۀ پالیسی، رهنمودها و مایحتاج توسعه برای سازمان های جامعه مدنی. انستتیوت جامعه مدنی افغانستان بر اساس اطلاعات جمع آوری شده و مباحث مطرح شده در طول جلسات، روی این موارد کار خواهد کرد. نشریات به تمام سهامداران و میزگردها توزیع شده تا نقطۀ شروعی برای گفتگو، تحلیل و تفاهم عمیق باشد. جامعه مدنی قوی، برای توسعه پایدار در کشور، فضا سازی و تقویت گفتگو به جای درگیری، ضروری است.

برنامۀ صندوق مشورتی سیاست باز (OPAF) توسطDeutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit GmbH ، به نمایندگی از وزارت همکاری اقتصادی و توسعه آلمان عملی می‌شود. از سال 2009 بدین سو، این پروژه از نهادینه سازی تخصص در نهادهای افغان و آموزش کارمندان برای ظرفیت سازی و تسهیل تطبیق اصلاحات با معیار حکومت داری خوب، حمایت مالی نموده است. سازگاری و پاسخ سریع به تقاضاها در رویکردOPAF  کلیدی می باشند. در میان سایر فعالیت ها، این پروژه از سال 2014 بدین سو، آموزش های حرفه‌ای و وظیفه محور را برای بیش از 200 تصمیم سازی که در نهادهای دولتی کار می کنند، فراهم کرده است.