توحید سیستم آموزشی حقوقی: سکتور عدلی در نظر دارد دوره استاژ حقوقی را ترکیب کند

17.11.1398
مزار شریف، بلخ، 17 دلو 1398 – دیروز در بلخ، پروژه تقویت حاکمیت قانون همکاری افغان-جرمن، از یک ورکشاپ ارزیابی درباره توحید آموزش عملی وکلا حمایت کرد. حدود 40 نماینده از موسسات عدلی مختلف به شمول وزارت عدلیه، لوی ثارنوالی، انجمن وکلای مستقل افغانستان و دادگاه عالی اشتراک کردند. هدف ورکشاپ، ارزیابی امکان توحید سیستم آموزش عملی در سراسر کشور برای مجریان آینده قانون با استفاده از تنها یک دوره استاژ حقوقی بود. دوره استاژ حقوقی اجباری یک برنامه پیشرفته عملی ظرفیت سازی و مهارت سازی در سیستم آموزش حقوقی است. این دوره به فارغین اعتبار میبخشد تا توسط موسسات عدلی به حیث وکلای ماهر و حرفه ای شناخته شوند.

آقای احمد رفیع از انجمن وکلای مدافع افغانستان (AIBA) کابل اظهار داشت: «این ورکشاپ فرصتی برای نهادهای عدلی برای ارزیابی چالش ها و فرصت های بهبود در سیستم درسی عملی وکلا بود. این کارگاه همچنان فرصتی بود برای مسوولین سیستم های ذکر شده برای آموزش عملی قانون تا از یکدیگر بیاموزند و سیستم های آموزشی خود را به روز رسانی کنند. این می تواند شروع توحید و به روز کردن سیستم آموزش حقوقی آینده باشد.»

در حال حاضر چهار دوره استاژ حقوقی وجود دارد. این ها شامل استاژ قضایی برای قضات، مرکز ملی آموزش حقوقی برای ثارنوالان، استاژ انجمن وکلای مستقل افغانستان برای وکلا و استاژ تقنین و حقوق وزارت عدلیه میباشند. تحت یک ساختار متحد، تنها یک استاژ وجود خواهد داشت اما برای شغل های حقوقی مختلف، برنامه درسی متفاوتی خواهد بود. این نه تنها هماهنگی و همکاری بین الرشته ای را در میان فارغین و نهادها تشویق میکند بلکه با ترکیب موضوعاتی که به شغل های حقوقی مختلف مربوط و مشترک است منابع را حفظ میکند. آنگاه این منابع روی ارتقای کیفیت آموزش سرمایه گذاری شده میتواند. 

آقای محمد شریف فانی، رئیس محکمه ولایتی بلخ، گفت: «این ورکشاپ برای واضح ساختن سیستم های مختلف آموزش عملی به مخاطبان کمک کرد. کارهای گروهی با تمرکز بر جوانب مثبت و منفی توحید سیستم، به تشخیص بهتر چالش ها، فرصت ها و امکان پذیر بودن آن کمک بیشتر نمود که این بسیار مهم است.»

تکمیل موفقانه یک برنامه استاژ، برای استخدام در اکثر موسسات عدلی یک ضرورت است. بناء اکثر محصلان دانشکده حقوق و شرعیات، پس از فراغت از دانشگاه به این دوره عملی فشرده اقدام میکنند.

در جریان این ورکشاپ، اشتراک کنندگان چالش های موجود در تقویت کیفیت آموزش حقوقی را ارزیابی کردند. این چالش ها شامل همکاری ضعیف در زمینه آموزش حقوقی و بین نهادهای حقوقی مختلف است. سپس اشتراک کنندگان به چهار گروه تقسیم شدند تا چالشهای موجود در استاژهای مختلف خود را به مخاطبان ارائه دهند. در ادامه، یک جلسه سوال و جواب توسط سرگروه ها و نمایندگان سکتور عدلی رهبری شد. اشتراک کنندگان سپس در گروه هایی با ترکیبی از افراد سازمان های مختلف برای یافتن راه حل های احتمالی برای چالش های مشترک و کشف فرصت های همکاری با یکدیگر کار کردند. نتیجه گیری ها روی پلان ها برای توحید دوره های استاژ حقوقی تاثیر خواهد گذاشت.

Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH  برنامه تقویت حاکمیت قانون در افغانستان را به نیابت وزارت همکاری های اقتصادی و توسعه دولت فدرال آلمان تطبیق میکند. این برنامه در نه ولایت در حال فعالیت است وهدف آن، تقویت اطمینان حقوقی و دسترسی عموم مردم، به ویژه  بانوان به عدالت می باشد. این پروژه به همراه وزارت عدلیه، ساختارهای قانونی نهادی و غیر دولتی را در تقویت حقوق و قضا کمک میکند و برای حدود 1400 کارمند سکتور عدلی دوره آموزشی ارائه کرده است. از سال ۱۳۸۸، بیش از 108,000 پرونده حقوق مدنی توسط کارمندان حقوق طی مراحل شده است. از شش پوهنتون برای ارائه کمک های حقوقی رایگان از طریق کلینیک های مشاوره حقوقی حمایت شده است. از سال 13۹8، به بیش از850  محصل جهت کسب تجربه عملی، پرونده های حقوقی تعیین شده است که تحت نظارت وکلای مجرب بوده است. این پروژه از طریق بیش از 100 کارمند رضاکار جندر در بیش از 80 ولسوالی  و همچنان توسط آموزش مدرس ها در مدرسه ها درباره حقوق زنان در اسلام، بانوان را درمورد حقوقشان آگاه ساخته و مشوره میدهند.