تولید بیشتر انرژی داخلی از طریق منابع تجدیدپذیر

01.03.1398
کابل، ۲۲ می سال ۲۰۱۹ – دیروز وزارت انرژی و آب افغانستان و پروگرام بهبود سکتور انرژی (ESIP) ادارۀ همکاری افغان-آلمان یک موافقتنامۀ همکاری و پیاده سازی را در کابل به امضأ رسانیدند. هدف از این موافقتنامه همانا تسهیل بخشیدن پیاده سازی پالیسی انرژی تجدیدپذیر حکومت افغانستان است. ادارۀ همکاری افغان-آلمان در این عرصه حدود ۲۶۴ میلیون افغانی را الی اخیر سال ۲۰۱۹ سرمایه گذاری خواهد کرد.

در مراسم عقد موافقتنامۀ مذکور محترم محمد گل خُلمی، وزیر انرژی و آب، خاطرنشان ساخت: "پیاده سازی عناصر تنظیم کننده به حکومت و سکتور خصوصی کمک می کند تا به اهداف سکتور انرژی نایل آیند. ما از حمایت و سهمگیری ادارۀ همکاری افغان-آلمان در زمینه قدردانی می کنیم."

حکومت افغانستان در نظر دارد تا تولید انرژی کشور را الی سال ۲۰۳۲ از ۶۰۰ میگاوات فعلی به ۵٬۰۰۰ میگاوات افزایش دهد تا وابستگی به انرژی وارداتی را کاهش دهد که تولید داخلی انرژی برق از منابع انرژی تجدیدیابنده مانند انرژی حرارتی و آبی به ۲٬۳۰۰ میگاوات افزایش خواهد یافت. محترم فرانک فیشر، رئیس پروگرام مذکور تذکر داد: "حکومت آلمان متعهد است که از سکتور انرژی افغانستان در راه نیل به اهداف تعیین شده از لحاظ ارتقای تولید برق داخلی از طریق منابع انرژی تجدیدپذیر پشتیبانی نماید."

پروگرام بهبود سکتور انرژی از اقدامات مبنی بر رشد بهره وری انرژی، تدوین تنظیم کننده ها مانند اندازه گیری خالص و تعرفه های تغذیه را حمایت خواهد کرد. علاوه برآن، این پروگرام فعالیتهای ظرفیت سازی را در نهادهای خصوصی، دولتی و اکادمیک پیاده ساخته صرفه جویی در انرژی را تحت پوشش درآورده و نیز ساختمانهای را که از لحاظ انرژی بهره ور باشند مجدداً اعمار خواهد کرد.

این موافقتنامه به دنبال مذاکرات حکومت پیرامون همکاری انکشافی میان افغانستان و آلمان که در کابل به تاریخ ۲۶ سپتامبر سال ۲۰۱۸ انجام یافت به امضا رسید. متعاقباً حکومت آلمان تعهد سپرد تا از انکشاف سکتور انرژی افغانستان حمایت نماید.

ادارۀ Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH به نمایندگی از وزارت فدرال همکاریهای اقتصادی و انکشاف آلمان (BMZ)، برنامۀ بهبود سکتور انرژی (ESIP) افغانستان را پیاده می سازد. هدف این برنامه همانا رشد تولید انرژی تجدید پذیر و بهره وری انرژی در افغانستان جهت تقویت رشد اقتصادی و حفاظت از محیط زیست است. برای رسیدن به این هدف، این برنامه با بازیگران اصلی در سطح ملی و ولایتی از نزدیک همکاری می کند تا یک چارچوب نهادی ایرا که امکان تامین انرژی قابل اعتماد را فراهم کند، ایجاد نماید. همچنین این برنامه از سکتور خصوصی در تصویب معیارهای کیفیت مبتنی بر بازار و مفکوره های حفظ و مراقبت برای سیستم فتوولتائیک و انرژی گرمایی خورشیدی جهت جذب سرمایه گذاریها پشتیبانی می کند. در عین زمان، برنامۀ مذکور فعالیت های ظرفیت سازی را برای کارکنان سکتورهای دولتی و خصوصی انرژی و در پوهنتونها اجرا می کند.