جلسه هماهنگی برنامه استادی-شاگردی برای گسترش در سطح ملی

07.05.1398
کابل، 7 اسد 1398- دیروز مسئولان اداره آموزش‌های فنی و مسلکی، نمایندگان مدیران آموزشی 20 ولایت و مدیران 24 مکتب آموزش‌های فنی و مسلکی برای ورکشاپی در کابل جمع شدند. در کل 80 شرکت کننده مرد و زن پیرامون گسترش همه شمول برنامه استادی-شاگردی در سال بعد بحث کردند. در آینده بیش از 4000 کارآموز از آموزش‌های مسلکی پیشرفته برخوردار خواهند شد. این ورکشاپ با حمایت برنامه آموزش‌های فنی و مسلکی همکاری افغان- آلمان برگزار گردید.

یک شاگرد رشته برق بنام قیس چنین اظهارداشت: «قبلاً با نامها و طرز استفادۀ اکثر تجهیزات در دوکان من آشنا نبودم. آموزش استاد-شاگردی به من کمک کرد و اکنون من خود را مانند یک حرفه چی در مسلک خویش احساس می کنم.»

برنامه استادی-شاگری فعلا در 24 مکتب، در 13 ولایت فعال است و بیش از 1700 کارآموز را آموزش می‌دهد. در دوره ششم گسترش برنامه یعنی تا مارچ 2020 تعداد مکاتبی که این برنامه را پیشکش می‌کنند و تعداد کارآموزانی که از برنامه مستفید می‌گردند دو برابر خواهند بود. مباحثات دیروز ورکشاپ در راستای انتخاب مکاتب برای دوره جدید بر اساس معیارهایی چون موقعیت و تناسب داشتن با برنامه، مفید واقع شد.

برنامه استادی-شاگردی در اپریل 2017 آغاز شد. این برنامه به کارآموزانی که آموزش‌های عملی را در شرکت‌ها تجربه می‌کنند فرصت می‌دهد تا آموز‌ش‌های تکمیلی رسمی را از مکاتب آموز‌ش‌های فنی و مسلکی دریافت کنند. به این ترتیب مهارت‌های عملی کارآموزان با دانش نظری مربوطه تکمیل می‌گردد. مکاتب آموزش‌های فنی و مسلکی برنامه استادی-شاگردی را برای صنوف 10 تا 12 به مدت 18 ساعت در هفته برگزار می‌کنند. در صنف‌ها روی موضوعات فنی مانند ارتباطات تخنیکی و تکنولوژی تمرکز می‌شود. در عین حال، آموزش‌های عملی در شرکت‌ها بخش کلیدی تعلیم شاگردان است.

مدیر انستیتوت زراعتی پروان، خانم سهیلا رحیمی توضیح داد: «جوانان افغان که در بازار کار فعال اند، نه همیشه با دانش نظری عقب کارشان آشنا اند. ولی با اشتراک در مکاتب استاد-شاگری آنها می آموزند که چگونه خدمات بهتری را برای مشتریان خویش فراهم سازند.»

مکاتب آموزش‌های فنی و مسلکی از آن حیث که در مرکز شهرها موقعیت دارند به آسانی در دسترس کارآموزان است. جهت آمادگی برای سال جدید تحصیلی، مکاتب دستورالعمل اصلاح شده را معرفی می‌کند که شامل ثبت، تقسیم اوقات و همچنین پاکیزه سازی و حفاظت است. معلمان از مزیت دسترسی به مواد درسی مخصوص برخوردار خواهند بود. مکاتب انتخاب شده نوسازی می‌شوند و جدیدترین وسایل و امکانات را دریافت می‌کنند.

برنامه تقویت آموزش‌های فنی و مسلکی در افغانستان توسط Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH ، و بانک انشکافی کی اف دبلیو به نمایندگی از وزارت همکاری اقتصادی و توسعه آلمان تطبیق می‌شود. این برنامه به دنبال توسعه و تقویت نظام آموزش‌های فنی و مسلکی رسمی در افغانستان است تا امکان کاریابی و استخدام جوانان افغان را افزایش دهد. به علاوه، این برنامه می‌خواهد نظام کارآموزی سنتی استادی-شاگردی را در همکاری با اداره آموزش‌ فنی و مسلکی افغانستان به روز و مدرن سازد. بعد از شامل شدن در مکتب آموزش‌ فنی و مسلکی رسمی و برنامه استادی-شاگردی به مدت سه سال، کارآموزان می‌توانند برای شمولیت در صنف دوازده درخواست دهند. به این ترتیب به بسیاری جوانان فرصت شامل شدن در لیسه‌های عالی داده می‌شود.