جندر با اهمیت است - کارمندان تعلیم و تربیه جندر را در جریان تدریس مورد بحث قرار دادند

ورکشاب دو روزه توسط همکاری آلمان با افغانستان و همکاری های انکشافی سویس در کابل تدویر گردید. به تعداد 45 متخصص، تساوی جندر را در سیستم تعلیم و تربیه از دیدگاه پالیسی مورد بحث قرار دادند.
16.05.1393
متخصصان تخنیکی وزارت معارف بشمول مرد و زن در مباحثات مدل های جریان جندر برای ریاست عمومی تربیه معلم اشتراک ورزیده بودند.

Mr. Bismillah Abedi, Provincial Monitoring and Evaluation Officer in the TED, commented that he has “attended a lot of gender workshops before,” but what he likes particularly about this one is that “terminology is adapted to the Afghan context, to the social values..."

در تاریخ 5 و 6 اگست در کابل، 45 کارمند وزارت معارف در یک ورکشاب گردهم آمدند تا رسیده گی تساوی جندر را در تعلیم و تربیه مورد بحث قرار دهند. در سخنان آغازین ورکشاب جریان جندر، آقای اکبر حمیدی، معاون ریاست عمومی تربیه معلم، در مورد اهمیت درنظرگرفتن دیدگاه جندر در پلان گذاری پالیسی های تعلیم و تربیه تاکید نمود و افزود "این یک فرصت برای صحبت کردن در مورد یک موضوع حساس اما بسیار مهم است."

 در جلسه روز اول ورکشاب، 25 مرد عضو کارمندان تخنیکی مفاهیم جندر را از دیدگاه مرد مورد بحث قرار دادند. چطور هویت جندر مرد پلان گذاری درسکتور تعلیم و تربیه و نتایج تعلیمی مردان و پسران در سراسر کشور را تحت تاثیر قرار میدهد را بازتاب دادند. آقای بسم الله عابدی، مسئول نظارت و ارزیابی ولایتی در ریاست عمومی تربیه معلم، اظهار نموده و گفت "من قبلا در ورکشاب های زیادی جندر اشتراک نموده ام، اما ترمینالوژی یا واژگان این ورکشاب با شرایط افغانستان و ارزش های اجتماعی مطابقت داده شده و خیلی خوب از دیدگاه اسلامی تشریح شده است."    

یکی از مباحثات زنده بالای تبعیض که به کلمه انگلیسی "جندر" در جامعه افغانستان جریان دارد متمرکز بود. اشتراک کننده گان به این نتیجه رسیدند که "همکاری اجتماعی" به معنی “Social Cooperation” یک کلمه خوب دری بوده که تمام مفهوم را شامل میگردد اما از داشتن گرایش منفی  زمانیکه اولا مفاهیم جندر تحت بحث قرار میگرد کمک می نماید.

روز دوم ورکشاب اشتراکننده گان مرد با 20 زن عضو کارمندان تخنیکی ریاست عمومی تربیه معلم یکجا شده تا مفاهیم عملی جندر و جریانات جندر که در کارهای روزمره می شود استفاده کرد را مورد بحث قرار دادند. این مباحثات بالای بدست آوردن شاخص های برای سنجش تساوی جندر در کارهای شان در سطوح پالیسی ملی متمرکز بود.   

ریاست عمومی تربیه معلم در سال 2012 یک تیم جندر را تاسیس نمود تا موضوعات جندر را در تربیه معلم نظر به استراتیژی جندر که ابعاد مختلف تربیه معلم را شامل میشود متمرکز باشد. یک ترینینگ اساسی جندر برای کارمندان اداری در ریاست عمومی تربیه معلم در هفته آینده برای دو روز برگذار خواهد شد.

این ورکشاب با حمایت برنامه تعلیمات اساسی برای افغانستان (BEPA) تنظیم گردیده بود که از جانب ادارۀ  Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH به نمایندگی از همکاری های انکشافی سویس (SDC)، وزارت همکاری های اقتصادی و انکشاف آلمان (BMZ) و وزارت معارف افغانستان (MoE) تطبیق می گردد. هدف برنامه ایجاد یک تهداب خوب برای آموزش معلمین و بهبود تساوی جندر در تعلیم و تربیه میباشد.