جوانان و سکتور خصوصی: ایجاد مهارتها و آگاهی در سکتور انرژی تجدیدپذیر افغانستان

01.05.1398
دوبی، امارات متحدۀ عربی، ۲۳ جولای سال ۲۰۱۹ – برنامۀ بهبود سکتور انرژی (ESIP) ادارۀ همکاری افغان-آلمان و شرکای آن طی گردهمایی ایکه از تاریخ ۲۸ الی ۳۰ سرطان در شهر دوبی تدویر یافته بود یک بررسی میان مدت را برای سال ۲۰۱۹ انجام دادند. در این نشست که بیست و سه تن اشتراک کننده، اعم از مردان و زنان، به شمول نمایندگان وزارت انرژی و آب افغانستان، اتحادیۀ انرژی تجدیدپذیر افغانستان و سایر مراجع ذیعلاقۀ سکتور خصوصی و دولتی حضور داشتند موافقتنامه ها پیرامون مرحلۀ دوم حمایت از تشبث و کارآفرینی جوانان و ایجاد یک گروپ اداره کننده بخاطر ارتقای انرژی تجدیدپذیر در سکتور خصوصی داخلی به امضا رسید.

حمایت از تشبث و کارآفرینی جوانان یک دورۀ شش ماهۀ کارآموزی برای جوانان افغان است که هدف از آن تشویق جوانان برای سهمگیری در سکتور انرژی و کسب تجارب عملی می باشد. این امر علوم و صنعت انرژی را با هم پیوند می دهد و برای انجینران جوان هم از محلات شهری و هم روستایی فرصتهای کاری را مساعد می سازد.

در این دورۀ کارآموزی الی ۱۰۰ تن فارغ التحصیلان رشتۀ انجینری آموزش می بینند و رهنمایی می شوند. در مدت شش ماه، آنها مهارتهای تخنیکی و کارآفرینی را در عرصۀ انرژی تجدیدپذیر و مؤثریت انرژی می آموزند و برای فرصتهای اشتغال در آینده آماده می شوند. سی تن فارغ التحصیلان رشتۀ انجینری قبلاً از دورۀ اول این برنامه مستفید شدند.

در اتحادیۀ انرژی تجدیدپذیر افغانستان تقریباً ۷۰ موسسه عضویت دارند و یگانه اتحادیۀ فعال در سکتور انرژی تجدیدپذیر در کشور به شمار می آید. هدف از گروپ اداره کننده که جدیداً ایجاد گردید اینست که سطح آگاهی این اتحادیۀ را ارتقا بخشد.  این کار شامل ایجاد فهم و درک بیشتر از شیوۀ فعالیت اتحادیه، حفظ و پیشرفت کارمندان، بهبود مزایای عضویت در اتحادیه، و فرصتهای سرمایه گذاری در سکتور انرژی در افغانستان می شود. این گروپ یا کمیته شامل اعضای برنامۀ بهبود سکتور انرژی، وزارت انرژی و آب افغانستان، اتحادیۀ انرژی تجدیدپذیر افغانستان، اتاق تجارت و صنایع افغانستان و ریاست مستقل ارگانهای محلی می باشد.

در نشست فوق الذکر وزیر انرژی و آب افغانستان محترم محمدگل خُلمی چنین بیان داشت: "حکومت به سکتور خصوصی نیرومند نیاز دارد تا بتواند که در سکتور انرژی به خودکفایی نایل شود. ما به ایجاد این پلاتفرم برای سکتور خصوصی متعهد هستیم."

محترم عبدالقادر بهمن، معاون اتاق تجارت و صنایع افغانستان در امور پالیسی و تخنیکی اضافه نمود: "اتاق تجارت و صنایع افغانستان به عنوان صدای مشروع سکتور خصوصی از این ابتکار استقبال می نماید و از اراده و تعهد خویش در زمینۀ ایفای نقش آن در راه حمایت و تطبیق برنامه های مربوط به بهبود بخش انرژی در سکتور خصوصی اطمینان می دهد."

شمولیت و سهمگیری سکتور خصوصی در تولید انرژی تجدیدپذیر، در فراهم ساختن کارگران ماهر و انرژی مطمئن خیلی مهم بوده به ثبات سازی سیستم انرژی افغانستان که سکتور خصوصی خیلی روی آن اتکا دارد، کمک می کند.

ادارۀ Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH به نمایندگی از وزارت فدرال همکاریهای اقتصادی و انکشاف آلمان (BMZ)، برنامۀ بهبود سکتور انرژی (ESIP) افغانستان را پیاده می سازد. هدف این برنامه همانا رشد تولید انرژی تجدید پذیر و بهره وری انرژی در افغانستان جهت تقویت رشد اقتصادی و حفاظت از محیط زیست است. برای رسیدن به این هدف، این برنامه با بازیگران اصلی در سطح ملی و ولایتی از نزدیک همکاری می کند تا یک چارچوب نهادی ایرا که امکان تامین انرژی قابل اعتماد را فراهم کند، ایجاد نماید. همچنین این برنامه از سکتور خصوصی در تصویب معیارهای کیفیت مبتنی بر بازار و مفکوره های حفظ و مراقبت برای سیستم فتوولتائیک و انرژی گرمایی خورشیدی جهت جذب سرمایه گذاریها پشتیبانی می کند. در عین زمان، برنامۀ مذکور فعالیت های ظرفیت سازی را برای کارکنان سکتورهای دولتی و خصوصی انرژی و در پوهنتونها اجرا می کند.