حقوق بشر و جندر: آموزش پیشرفته 7600 معلم را در آینده کمک خواهد نمود

19.05.1397
20 تن معلمین از مراکز دارالمعلمین آزمایشی در یک ورکشاپ شش روزه در بلخ مزکز مزار شریف اشتراک نمودند. اشتراک کنندگان با رساله ی جدید تدریسی حقوق بشر و جندر آشنایی حاصل نمودند. این ورکشاپ توسط آموزگاران مرکز دارالمعلمین تطبیق و توسط پروگرام تعلیمات ابتدایی و متوسط افغانستان (BEPA) همکاری افغان-جرمن حمایت گردید. مرکز دارالمعلمین زیر چتر ریاست تربیه معلم وزارت معارف افغان فعالیت می نماید. بیش از 7600 معلم که تقریبا 3000 آنان را زنان تشکیل میدهند ازین آموزش پیشرفته مستفید خواهند گردید.

یکتن از استادان مرکز دارلمعلمین گفت: ”این ورکشاپ شش روزه حقوق بشر و جندر بسیار مهم بود چون نیاز مبرم برای تدریس این مضمون دیده میشود. بسیار خوب بود که در جریان تدریس از شیوه های مختلف کار گرفته شد. موضوعات را بیشتر عام فهم نمود. در عین حال ما نیز دانش نوین و شیوه های مختلف تدریسی را آموختیم. “

در دو سال گذشته ریاست تربیه معلم با حمایت پروگرام تعلیمات ابتدایی و متوسط افغانستان (BEPA) و نظریات اساتید مرکز دارالمعلمین این رساله را تدوین نموده بود. این رساله در 10 مرکز دارالمعلمین آزمایشی که در ولایات مختلف افغانستان موقعیت دارند معرفی خواهد شد. این رساله تدریسی به آموزگاران مرکز دارالمعلمین در تدریس مضمون حقوق بشر و جندر برای استادان آینده ی مکاتب کمک خواهد کرد. این رساله شامل پلان های درسی برای موضوعات مختلف چون، تبعیض و نقش جندر و همچنان شیوه های تدریسی موثر میباشد.

یک اشتراک کننده دیگر افزود: ”ما شیوه های جالب تدریسی را آموختیم که نه تنها در تدریس مضامین حقوق بشر و جندر بلکه در تدریس دیگر مضامین نیز از آن استفاده بعمل خواهیم آورد. ورکشاپ تدریسی به شیوه عالی اشتراکی تدویر یافته بود که بسیار خوب است. “

استادانی که این ورکشاپ را به پیش بردند قبل از اجرای این فعالیت در مورد حقوق بشر و جندر و همچنان شیوه تدریس آموزش دیده بودند. آنها یک رویکرد اشتراکی را تعقیب نمودند. اشتراک کنندگان باید وظایف مختلفی را تکمیل مینمودند تا طرز برخورد خویش را در مورد جندر و حقوق بشر تبارز و منعکس کنند. آموزگاران اشتراک کنندگان را تشویق نمودند تا از شیوه های جدید تدریسی طبق رساله استفاده نمایند.

اشتراک کنندگان مانند تکثیر کنندگان در مراکز دارالمعلمین خویش عمل خواهند نمود، دانش آموخته شده نوین را با معلمین آینده شریک می نمایند. بیش از 7600 محصل در 10 محل مراکز دارالمعلمین که در ولایات مختلف افغانستان موقعیت دارد از مزایای کورس و رساله جدید مستقیماً بهره مند خواهند گردید.

پروگرام تعلیمات ابتدایی و متوسط افغانستان (BEPA) توسط اداره انکشاف بین المللی آلمان (GIZ) GmbH به نمایندگی از وزارت همکاری های اقتصادی و انکشافی آلمان فدرال (BMZ) تطبیق میگردد. هدف پروگرام تعلیمات ابتدایی و متوسط افغانستان (BEPA) کمک کردن وزارت معارف افغانستان در رشد کیفیت تعلیمات ابتدایی، تربیه معلم و انکشاف نصاب تعلیمی میباشد. از 2008 بدینسو پروگرام تعلیمات ابتدایی و متوسط افغانستان (BEPA) برای بیشتر از 23000 معلم و مدرسین زمینه آموزش را فراهم نموده است. علاوه از آن، 22 مراکز تربیه معلم دوره های آموزش کاری برای معلمین برحال را معرفی نموده اند. در نتیجه در حدود 15800 محصلین پوهنتون و 88300 شاگردان مکاتب اکنون از تعلیمات پیشرفته در افغانستان شمالی مستفید میشوند. آنها به مکاتب شاگرد محور، مطابق به سن و مختص شده دسترسی دارند.