حکومت آلمان برای ادامه تعهد دوجانبه و مبارزه با ویروس کرونا بیش از ۵.۷۷ ملیارد افغانی به افغانستان کمک میکند

22.03.1399
برلین، آلمان، ۲۲ جوزا ۱۳۹۹ – امروز وزارت همکاری اقتصادی و توسعه دولت فدرال آلمان (BMZ) به افغانستان ۵.۷۷ میلیارد افغانی (معادل ۶۹.۸ میلیون یورو) کمک مالی نمود. این کمک به هدف مبارزه سریع و مستقیم با چالش موجود در سکتور حکومتی و خصوصی افغانستان است تا در مهار کردن پیامدهای اجتماعی و اقتصادی کووید نزده کمک کند. این کمک مالی بخشی از ۲۰.۷ میلیارد افغانی (۲۵۰ میلیون یورو) است که آلمان قصد دارد در سال ۱۳۹۹ برای همکاری های دوجانبه فراهم نماید. محترم مارتین ییگر، مسئول روابط خارجی وزارت همکاری اقتصادی و توسعه دولت فدرال آلمان (BMZ) طی یک کنفرانس ویدیویی محترم عبدالهادی ارغندیوال، سرپرست و محترم عبدالحبیب ځدران، معین مالی وزارت مالیه افغانستان را از این تعهدات آگاه نمودند.

محترم ییگر گفت: "در این زمان پر چالش آلمان بعنوان یک همکار قابل اعتماد برای افغانستان باقی میماند ... [و] به حمایت افغانستان در مسیر توسعه پایدار و فراگیر ادامه خواهد داد."

دولت آلمان برای مبارزه سریع و مستقیم با ویروس کرونا، پیامدهای اقتصادی و اجتماعی ناشی از آن و فشار وارده شده بر سیستم صحی، برنامه های همکاری آلمان با افغانستان را تمویل مالی می کند. صندوق اعتماد بازسازی افغانستان (ARTF) ۳.۳ میلیارد افغانی (۴۰ میلیون یورو) دریافت خواهد کرد. این تمویل مالی از اقدامات انکشافی که توسط دولت افغانستان تطبیق شده است را پشتیبانی می کند که شامل ترویج خدمات ملکی کارا، خدمات اجتماعی اولیه  و کاهش فقر می باشد. بنیاد تضمین اعتبار افغانستان(ACGF)، برنامه پیشرفت سکتور آب (WSIP) و برنامه توسعه اقتصادی پایدار و اشتغال زایی (SEDEP) نیز تمویل مالی دریافت می کنند.

محترم ارغندیوال گفت، " میخواهم بابت تعهد تازه دولت آلمان که به افغانستان داشته است به خصوص تلاش ها و حمایت اخیر شان که در زمینه کاهش و مدیریت ویروس کرونا- کوید ۱۹ با افغانستان انجام داده، ابراز تشکری و قدردانی نمایم. کشور آلمان یکی از حامیان و همکاران مهم و کلیدی ما بوده که  در عرصه بازسازی این کشور همکاری های موثر و نتیجه  بخش را انجام داده است. ما خود را مکلف می دانیم که همکاری های دوجانبه که متضمن منافع هر دو کشور باشد را ادامه دهیم."

در حالی که آلمان افغانستان را در مبارزه با بیماری کووید نزده پشتیبانی می کند، قرار است در اواخر سال جاری میلادی بین هردو حکومت مذاکرات بیشتری درمورد همکاری توسعه ای و تعهدات اضافی در نظر گرفته شده برای افغانستان صورت بگیرد. سطح تعهدات به پیشرفت در تطبیق آجندای اصلاحات توافق شده در چارچوب کاری مسئولیت دوجانبه جینوا (GMAF) بستگی دارد. چارچوب کاری مسئولیت دوجانبه جینوا (GMAF) مهمترین بخش های اصلاحاتی را که دولت افغانستان باید تا پایان سال ۱۳۹۹ به آنها بپردازد را مشخص می کند. بخش های اصلاحاتی شامل مبارزه با فساد، مقابله با خشونت علیه زنان، تقویت ساختارهای حکومتداری غیرمتمرکز و اصلاحات ارضی است.

محترم ییگر میگوید، "اگرچه بیماری همه گیر کووید نزده به معنای دشوارتر شدن شرایط برای تطبیق آجندا است، اما  اصلاحات اضافی برای بهبود هر چه بیشتر حكومتداری و ایجاد شرایط چارچوب لازم برای توسعه پایدار و فراگیر لازم است."

طرفین به اهمیت مبارزه با فساد پی برده اند.محترم ییگر افزود: "فساد باعث تضعیف حکومتداری خوب می شود و اعتماد مردم نسبت به دولت را از بین می برد. منابع و دارایی های کمیاب را هدر می دهد و تأثیر بسیار مخرب و گسترده بر توسعه اقتصادی و اجتماعی دارد. اعتبار و پشتیبانی مردم از همکاری های توسعه ای را تضعیف می کند و مانع سرمایه گذاری و رقابت های شفاف می شود."

محترم ځدران میگوید، "تمویل کننده گان ما میتوانند با تقویت سیستم های حکومتی، موثریت بیشتر در کمک ها، ایجاد هماهنگی بیشتر برای پروژه های خارج از بودجه و شفافیت بیشتر، در خودکفایی و استقلال مالی ما نقش اساسی ایفاء کنند."

ازسال ۱۳۸۷ تا ۱۳۹۷، دولت آلمان در بخش بازسازی ملکی افغانستان حدود ۳۴۷ میلیارد افغانی (۴.۲ میلیارد یورو) سرمایه گذاری کرده است. آلمان و افغانستان در بخش های حکومتداری خوب، توسعه اقتصادی پایدار و بهبود زیرساخت های شاروالی که در اولویت قرار دارند، تشریک مساعی نموده اند. از سال ۱۳۸۷ بدینسو همکاری آلمان با افغانستان در بیش از ۳۳۰ ولسوالی مجموعاً بیشتر از ۶۰۰ پروژه  اجرا کرده است  که بیش از ۲۰ میلیون نفر در تمام ولایات از آن بهره مند شده اند.