دانایی توانایی است: متخصصان اتحادیه انرژی قابل تجدید افغانستان گفتگوی جدی به راه انداختند

08.09.1398
کابل، 8 قوس 1398- چهارشنبه، در ورکشاپی در وزارت انرژی و آب، جمعی از متخصصان از نهادهای مربوط به سکتور انرژی قابل تجدید (AREU) معلومات شان را با اتحادیه انرژی قابل تجدید شریک ساختند. شصت زن و مرد در جلسات پیرامون چگونگی تقویت انرژی قابل تجدید در سکتور خصوصی اشتراک کرده بودند. متخصصان در ارائه معلومات به روز، به اعضای AREU و تقویت ظرفیت سازمان های عضو کمک نمودند. نمایندگان وزارت انرژی و آب، د افغان برشنا شرکت، وزارت مالیه و وزارت احیا و انکشاف دهات از جمله حاضرین بودند. ورکشاپ با حمایت برنامه تقویت سکتور انرژی همکاری افغان-آلمان ESIP برگزار شده بود.

محمد گل خلمی، وزیر انرژی و آب، بیان داشتند: "ما همیشه از سکتور خصوصی حمایت می کنیم. این برای ما یک فرصت کلان است تا با هم بنشینیم و روی قوانین، پالیسی ها، سیستم های تهیه و پروژه ها صحبت کنیم. در جریان گفتگوهای گروهی به تمام پرسش ها پاسخ داده می شود."

اعضا، در جریان ورکشاپ روی پروسه فراهم سازی انرژی های قابل تجدید، به روز کردن مقررات، قوانین و پالیسی ها و نیز پروژه ها و فرصت های پیش روی سکتور خصوصی مانند اندازه گیری خالص ، بحث کردند. متخصصان نهادهای کلیدی سکتور انرژی قابل تجدید به شمول وزارت انرژی و آب، وزارت احیا و انکشاف دهات و د افغانستان برشنا شرکت از از گفتگوهای گروهی با اشتراک کننده ها در میزگردهای مختلف میزبانی کردند و دانش شان را شریک ساختند.

آمنه عادل، مدیر عمومی AREU فرمودند: "اجتماع متخصصان AREU بستری است برای کمک به AREU در جهت نشر اطلاعات به روز، آموزش و ارتقای ظرفیت سازمان های عضو و شریک سازی معلومات با آنانی که علاقه و یا نیاز دارند."

دانش و معلومات، امتیاز و فرصت های رقابت را برای شرکت های فعال در سکتور انرژی فراهم می سازد. هدف ورکشاپ کمک به توسعه تجارت سازمان های عضو AREU می باشد تا بتوانند در بازار ملی و بین المللی انرژی رقابت کنند.

سازمان های عضو AREU فرصت صحبت کردن پیرامون چالش ها و فرصت های موجود در سکتور انرژی را یافتند و خارج از برنامه رسمی، شبکه سازی کردند. شبکه سازی به AREU در موثر بودن بالای قوانین، پالیسی ها و مقررات انرژی های قابل تجدید کمک می کند. با کمک به اعضای خود در ایجاد روابط معنا دار از طریق تقویت و توسعه شبکه های موجود، AREU پایداری اش را به عنوان یک سازمان نیز تضمین می کند. به این ترتیب، AREU می تواند در حمایت بهتر از سکتور انرژی قابل تجدید و تقویت تولید انرژی پاک داخلی در افغانستان نقش ایفا کند.

برنامه پیشرفت سکتور انرژی افغانستان (ESIP) به نمایندگی از وزارت همکاری اقتصادی و توسعه آلمان توسط GIZ تطبیق می شود. هدف ESIP تقویت نسل انرژی قابل تجدید و انرژی سالم در افغانستان است تا رشد اقتصادی سرعت یابد و محیط زیست سالم بماند. برای رسیدن به این هدف، ESIP از نزدیک با مراجع کلیدی در سطح ملی و ولایتی کار می کند تا یک چارچوب قانونی ای را، که توزیع انرژی قوی را ممکن سازد، تدوین کنند. این نهاد از سکتور خصوصی در اقتباس استندردهای مبتنی بر کیفیت بازار و مفاهیم نگهداری برای فوتوولتائیک و انرژی حرارتی آفتابی حمایت می کند تا سرمایه گذاری را جلب کند. در عین حال،ESIP  فعالیت های ارتقای ظرفیت را برای کارمندان سکتورهای عامه و خصوصی انرژی و نیز در دانشگاه ها به راه می اندازد.