دیوارهای محافظوی کناردریا در برابر سیلابها به مدیریت حوزۀ دریای تالقان سپرده شد

برنامۀ همکاری افغان آلمان ساختمانهای را که از آن الی ۷۷۰۰۰ تن اهالی – مستفید خواهندشد، تمویل می کند.
17.12.1392
ایجاد دوارهای استنادی در برابر سیلابها باعث حفظ جان و مال مردم در هرو دوطرف دریای تالقان گردیده و نیز زمینۀ آبیاری را برای تقریباً ۶۰۰ هکتار زمین زراعتی از طریق سربند ملاغفور.

به دنبال اکمال کار پروژۀ حفظ کناره های دریای – تالقان در برابر سیلاب به تاریخ ۲۸ فبروی سال ۲۰۱۴ ، امروز ساختمان و دیوارهای محافظوی آن به مدیریت حوزۀ دریای تالقان رسماً تسلیم داده شد. دیوارهای استنادی در برابر سیلاب که سبب محافظت هردو طرف دریای تالقان میشود کنار راست آن دارای ۳.۲۵ کیلومتر طول داشته و ۱.۷۵ کیلومتر آن از میان شهر تالقان می گذرد. از این دیوارهای محافظوی که از جانب کمیتۀ انکشافی ولایت تخار به مثابۀ یک پروژۀ دارای اولیت تعیین شده است، الی ۷۷۰۰۰ تن اهالی در هردو طرف دریا مستفید خواهندشد. محترم عبداللطیف ابراهیمی والی تخار، جلالتمئاب شجاع الدین ضیایی، معین وزارت انرژی و آب همراه با کارمندان مقامات ولایت و ولسوالی، موسپیدان و نمایندگان رسانه های گروهی در مراسم گشایش اشتراک ورزیده بودند.

اقدامات محافظوی در برابر سیلابها توسط صندوق وجهی انکشاف زیربنای منطقه یی (RIDF) به نمایندگی از وزارت همکاریهای اقتصادی و انکشاف آلمان (BMZ) از طریق بانک انکشافی KfW آلمان تمویل گردیده است. کمیتۀ انکشافی ولایتی تخار که در رأس آن والی آن ولایت قراردارد، این پروژه را به حیث یکی از پروژهای انکشافی دارای اولویت برای تخار تعیین نموده بود.

پروژۀ محافظت در برابر سیلابها، مال و جان مردم، زیربنا، پل تالقان کندز، - بازارها، منازل رهایشی و پمپ ستیشنهای تهیۀ آب آشامیدنی را محافظت می کند. با تکمیل نمودن این پروژه، ۴۰ هکتار زمین در هردو کنار دریای تالقان دوباره بدست آمد. دیوارهای استنادی اکنون می تواند یک کانال آبیاری مستمر را برای تقریبا ۶۰۰ هکتار زمین زراعتی از طریق سربند جدیدا اعمارشدۀ ملاغفور فراهم سازد که همچنان برای آسیاهای آبی و سه دستگاه کوچک تولید برق آب تهیه می کند. بلافاصله بعد از تکمیل دیوارهای محافظوی شیوه های استفاده از زمین در این منطقه رو به دگرگونی گذاشت.

صندوق وجهی انکشاف زیربنای منطقه یی از جانب حکومت آلمان به منظور رشد زیربنای عامه، انکشاف ظرفیتها در ریاست های مربوط و استحکام ساختارهای حکومتی در اطراف کشور تحقق می یابد. در اهداف آن همچنان ایجاد کفایت های غیرمتمرکز تصمیمگیری و ارتقای سطح شفافیت و مشروعیت ساختارهای حکومتی در سطوح ولایات و لسوالیها در ولایات بلخ، بدخشان، بغلان، کندز و تخار شامل می باشد. این برنامه توسط وزارت همکاریهای اقتصادی و انکشاف آلمان (BMZ) از طریق بانک انکشافی آلمان KfW تمویل می شود.