رشد حکومتداری خوب در سکتور استخراج – تبادلۀ آمار و همکاری

15.02.1398
کابل، ۱۵ ثور سال ۱۳۹۸ – دیروز، دارالانشای ادارۀ ابتکار شفافیت صنایع استخراج افغانستان و ادارۀ همکاری افغان-آلمان ورکشاپی را به اشتراک ۵۰ تن از نمایندگان ادارات دولتی، سکتور خصوصی و جامعۀ مدنی تدویر نمود. هدف از برگزاری این ورکشاپ ایجاد مجدد همکاری مناسب و تأمین تبادلۀ آمار میان مراجع ذیربط در سکتور استخراج معادن بود. این تشریک مساعی باعث توحید آمار و معلومات استخراج معادن در افغانستان خواهد شد. این یکي از شرایطی است برای تلاش پروسۀ تائید رعایت ستندرد سازمان ابتکار شفافیت صنایع استخراج (EITI) در کشور که انتظار می رود در ماه جون سال ۲۰۱۹ انجام یابد.

محترمه نرگس نهان، سرپرست وزارت معادن و پترولیم حین سخنرانی در ورکشاپ مذکور چنین خاطرنشان ساخت: "وزارت ما مایل است در این زمینه کار مزید انجام دهد. ما برای پروسۀ موفقانۀ تائید رعایت ستندرد  EITI صفحۀ انترنتی شفافیت را ایجاد کرده ایم که در آن آمار و ارقام استخراج و عواید به گونۀ زنده به نشر سپرده می شود تا این آمار با شرکای ما شریک ساخته شده و در پروسۀ مذکور مورد استفاده قرارگیرد."

سکتور استخراج معادن افغانستان پوتنسیال کلان اقتصادی دارد که می تواند رشد اقتصادی را به گونۀ قابل ملاحظه افزایش دهد. ستندرد EITI نورمهای جهانی شفافیت و حکومتداری خوب در سکتور استخراج به شمار می آید. این ستندرد معیارهای کنترول و مدیریت منابع نفت، گاز و منرالهای یک کشور تعین می کند. این معیارها از جانب حکومات در همکاری با شرکتها و جامعۀ مدنی عملی می شود. کشورهای که این معیارهای را عملی می سازند اطلاعات مربوط به پرداخت مالیات،جوازها، قراردادها، تولیدات و سایر عناصر کلیدی استخراج منابع طبیعی را آشکار می سازند. افغانستان از سال ۲۰۱۰ بدینسو کاندید عضویت آن سازمان است.

دارالانشای ادارۀ ابتکار شفافیت صنایع استخراج افغانستان فقدان همکاری و تشریک آمار و نیز عدم آگاهی عمومی از معیارهای مذکور در میان جوانب ذیدخل را به عنوان موانع در پروسۀ تائید رعایت ستندر EITI در افغانستان برشمرد. چندین واحد وزارتهای سکتوری و نیز شرکتهای استخراجی مسئولیت جمع آوری این آمار و معلومات را به عهده دارند. هدف از ورکشاپ مذکور نیل به ارتباطات مؤثر و شریک ساختن دانش و آگاهی میان آنها بود. محترم حشمت الله سایس، رئیس دارالانشای ادارۀ ابتکار شفافیت صنایع استخراج افغانستان خاطرنشان ساخت که "آگاهی از نورمهای EITI ضروری می باشد. ما صرف زمانی می توانیم آروزی نتایج موفقانه داشته باشیم که ما همه مشترکاً  نقش خویش را به خوبی انجام دهیم."

اشتراک کنندگان ورکشاپ مذکور با شرایط پروسۀ تائید رعایت ستندرد EITI از جانب آن سازمان و چگونگی رفع چالشهای مربوط آگاه شدند. اکنون آنها قادر اند معلومات ذیربط را به دارالانشای ادارۀ ابتکار شفافیت صنایع استخراج افغانستان فراهم نمایند. این ورکشاپ یک شبکه ای از مراجع ذیربط را که در گذشته به شکل انتزاعی کار می کردند بوجود آورد. این مراجع همچنان یکدیگر را در بارۀ نقش مربوطۀ شان در پروسۀ عضویت افغانستان پاسخگو و مسئول می دانند.

تائید آن سازمان مبنی بر رعایت ستندر EITI در افغانستان به معنی بهبودی خیلی زیاد در سکتور استخراج خواهد بود که عواید با دقت کامل و حسابدهی جمع آوری خواهد شد و این امر به انکشاف افغانستان کمک خواهد کرد. شفافیت آمار باعث مهارسازی فساد اداری، تقویت موقف حکومت به عنوان یک ادارۀ بااعتبار و عادل و جلب سرمایه گذاران بین المللی خواهد شد.

برنامۀ تقویت حکومتداری خوب در سکتور استخراج معادن در افغانستان (MinGov) از جانب  ادارۀ Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH به نمایندگی از وزارت فدرال همکاریهای اقتصادی و انکشاف آلمان (BMZ) تطبیق می شود. به منظور استفادۀ کامل از پوتنسیال سکتور استخراج معادن افغانستان، هدف از برنامۀ مذکور اینست  که در سکتور استخراج افغانستان عواید دولتی افزایش یابد، سرمایه گذاری تشویق شود و در برابر فساد اداری مبارزه شود. این پروژه کارمندان مراجع مختلف را آموزش می دهد تا فعالیتهای استخراج معادن به گونۀ شفاف و مطابق به قانون و نورم های بین المللی صحی و زیست محیطی انجام شود. در زمرۀ سایر فعالیتها، این پروژه از سال ۲۰۱۴ بدینسو  ۲۶ کورس آموزشی را پیرامون موضوعاتی چون پلانگذاری استخراج معادن، اقتصاد استخراج معادن و نظارت استخراج معادن برای بیش از ۳۸۰ تن بازرسان معادن و سایر کارمندان وزارت معادن و پترولیم و ادارات ولایتی آن وزارت دایر نموده است. در عین زمان، این برنامه ۱۳ سکالرشپ را برای زنان افغان تمویل کرده است تا سهمگیری زنان را در این سکتور تشویق نماید. این برنامه همچنان از ادارۀ ابتکار شفافیت صنایع استخراج افغانستان به منظور تقویت شفافیت و مبارزه علیه فساد اداری حمایت می کند.