زیباک بخاطر حمایت آلمان از اعمار یک عمارت جدید برای دفاتر دولتی اظهار تشکر میکند

به منظور بهبود خدمات اجتماعی برای ۱۳۰۰۰ نفر اهالی ولسوالی زیباک ولایت بدخشان، کار ساختمان یک عمارت جدید اداری آغاز گردید.
01.03.1393
این عمارت که به مصرف ۲۷ میلیون افغانی به کمک مالی ادارۀ همکاری افغان-آلمان اعمار خواهد داشت ظرفیت ۶۵ تن مأمورین ملکی ادارات عمدۀ دولتی، بشمول تعلیم و تربیه، مالیه، زراعت و حقوق را خواهد داشت

امروز ولسوالی زیباک ولایت بدخشان تهدابگذاری یک عمارت جدید اداری در زیباک مرکز آن ولسوالی را طی مراسمی تجلیل نمود. محترم عبدالرشید ابراهیمی، کارشناس ولایت بدخشان در امور ولسوالیها، محترم میراحمدشاه زیغوم،
ولسوال آن ولسوالی، و آشور محمد رئیس شورای انکشافی آن ولسوالی که در مراسم مذکور حضورداشتند سپاسگذاری خویش را بخاطر حمایت مالی و تخنیکی آلمان در زمینۀ کمک به آغاز و تکمیل این پروژۀ ساختمانی اظهار نمودند. نمایندگان کارمندان ملکی ولسوالی زیباک و ادارۀ همکاری افغان-آلمان نیز در این گردهمایی اشتراک ورزیده بودند.
عمارت جدید که در دو طبقه اعمار خواهد شد دارای دفتر مقام ولسوالی و شعبات عمدۀ دولتی از قبیل مدیریت تعلیم و تربیه، مدیریت مالیه، مدیریت سکتوری زراعت، محکمۀ ولسوالی، مدیریت انکشاف دهات، دفتر شاروالی، مدیریت ثبت احوال نفوس، مدیرت حقوق، څارنوالی و مدیریت مخابرات خواهد بود. در این عمارت که شامل یک تالار کنفرانس، ۱۵ دفتر کار، یک آشپزخانه، تشنابها و سایر ملحقات ضروری می باشد، ۵۶ تن از کارمندان دولتی در ولسوالی زیباک قادر خواهندبود وظایف خویش را در شرایط بهتر کاری انجام دهند. اهالی ولسوالی زیباک از اعمار این عمارت واقعاً بهره مند خواهند شد، زیرا کارمندان دولتی در موقف بهتری خواهند بود که نیازمندیهای اساسی مردم را مرفوع سازند و این امر باعث بهبود مناسبات میان اهالی و حکومت محلی می شود. اکمال پروژۀ مذکور که باعث حمایت حکومتداری خوب و بهبود بذل خدمات در سطح ولسوالی خواهد شد، به تقویت مشروعیت حکومت ولسوالی زیباک مساعدت خواهد نمود.
اعمار ساختمان مذکور به تأسی از فیصلۀ کمیتۀ انکشاف ولایتی بدخشان (PDC) زیر نظر مقام ولایت بدخشان به حمایت تخنیکی صندوق وجهی انکشاف ظرفیت منطقه یی (RCDF) و مساعدت مالی وزارت همکاریهای اقتصادی و انکشاف آلمان (BMZ) صورت می گیرد. زیباک که در فاصلۀ ۱۵۰ کیلومتر از فیض آباد در جنوب شرق ولایت بدخشان موقعیت دارد یکی از ۲۷ ولسوالی آنولایت محسوب می شود و دارای نفوس بیش از ۱۳۰۰۰ نفر (۴۹درصد زن، ۵۱ درصد مرد) می باشد که در ۳۴قریه زندگی می نمایند.
ادارۀ Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH امور صندوق وجهی انکشاف ظرفیت منطقه یی (RCDF) را به مثابۀ جز همکاری افغان-آلمان تحقق می بخشد. این صندوق اولویتهای انکشافی شرکای افغانی را هم در سطح ولایات و هم در سطح ولسوالیها در شش ولایت شمالی افغانستان مورد حمایت قرارداده و در عین زمان کورسهای آموزشی و برنامه های راهنمایی را برای مأمورین ملکی دایر می نماید. هدف از برنامۀ صندوق وجهی مذکور با درنظرداشت عرصۀ وسیع فعالیتهای آن همانا ارتقای مالکیت افغانی بر پروسه های انکشافی، تحکیم نهادهای دولتی افغانستان در اطراف کشور و رشد شفافیت و شمولسازی مردم است.