زیربنای جدید برق به نفع ۱۰٬۰۰۰ تن اهالی ولایت بغلان

29.12.1396
امروز، یک لین برق تمدید شده و یک شبکۀ جدیداً اعمارشده در شهر پلخمری ولایت بغلان به بهره برداری سپرده شد. حدود ۱۰٬۰۰۰ تن شهروندان منطقۀ رهایشی کرکر اکنون از برق رسانی مطمئن مستفید می شوند. کارهای ساختمانی این پروژه طی دو سال تکمیل گردید. صندوق وجهی انکشاف زیربنای منطقه یی (RIDF) و د افغانستان برشنا شرکت این پروژه عملی ساختند. ادارۀ همکاری افغان-آلمان این کار زیربنایی را به مصرف مجموعی ۱۱۵،۵ میلیون افغانی تمویل نمود.

تهیۀ مطمئن برق پیش شرط انکشاف دوامدار اقتصادی و بهبودبخشیدن شرایط زندگی و کار مردم بشمار می آید. این زیربنای جدید به منطقۀ رهایشی کرکر مربوط شهر پلخمری انرژی برق فراهم می کند. در گذشته ۱۰٬۰۰۰ تن اهالی این منطقه برای بدست آورد برق مجبور بودند از جنراتورهای کوچک و گران استفاده نمایند. اکنون، آنها به انرژی ارزانتر و پاکتر دسترسی دارند. د افغانستان د برشنا ریاست به ثبت نام مشتریان جدید خویش از قبل آغاز کرده است.

امروز، شبکۀ مذکور بیش از ۱٬۲۰۰ خانوار به شبکه برق متصل می سازد و در آینده ظرفیت ۸۰۰ خوانوار مزید را خواهد داشت. در این پروژه اعمار یک عمارت اداری نزدیک به سبستیشن برق در کرکر نیز شامل بوده است. در این عمارت یک دفتر و تحلویلخانه برای پیشبرد امور پروژه توسط آن ریاست و حفظ و مراقبت مؤثر شبکه وجوددارد.

در جریان کارهای ساختمانی، ادراۀ همکاری افغان-آلمان برای انجینران و مدیران دافغانستان برشنا ریاست آموزش داخل وظیفه، راهنمای و مشوره فراهم ساخت. هدف از این فعالیتها همانا توسعۀ ظرفیتهای آن ریاست برای طرح، اعمار و حفظ و مراقبت شبکه های تهیۀ انرژی می باشد.

صندوق وجهی انکشاف زیربنای منطقه یی (RIDF) از جانب بانک انکشافی KfW به نمایندگی از وزارت فدرال همکاریهای اقتصادی و انکشاف آلمان (BMZ) پیاده می شود. هدف پروژه بهبودبخشیدن زیربنای اقتصادی و اجتماعی در شمال افغانستان و در عین زمان قادرساختن ادارات ولایتی به طرح و تطبیق مستقلانۀ برنامه های انکشافی در آینده می باشد. به گونۀ مثال، این پروژه در حدود ۱۶۰ کیلومتر سرکهای مواصلاتی، ۵۰ کیلومتر کانالهای آبیاری و ۱۱ بند محافظتی در برابر سیلابها یا فرسایش زمین را از سال ۲۰۱۱ بدینسو تمویل کرده است. در عین حال، این پروژه تقریباً ۴۹۰ سیمینار مبتنی به کار را برای بیش از ۲۳۰۰ نفر سازماندهی کرده است که زمینۀ تحقق مستقلانۀ پروژه های زیربنایی آینده را مساعد می سازد.