شبکۀ جدید توزیع برق به نفع ۴۰٬۰۰۰ تن اهالی بلخ

25.09.1397
مزارشریف، بلخ، ۱۳ دسامبر سال ۲۰۱۸ – دیروز وزارت انرژي و آب افغانستان و شرکت ساختمانی تاجیکستان بنام مونتاژ هایدور الکتریک تاجیک (TGEM) قراردادهای را برای اعمار یک شبکۀ جدید توزیع برق در مزارشریف مرکز ولایت بلخ به امضا رسانیدند. این شبکه برای حدود ۴۰٬۰۰۰ تن اهالی شهر انرژی برق را به گونۀ مطمئن عرضه خواهد کرد. در مراسم عقد قراردادها سرپرست وزیر انرژی و آب، عده ای از اعضای پارلمان و شورای ولایتی و یک نمایندۀ بانک انکشافی KfW نیز اشتراک کرده بودند. ادارۀ همکاری افغان-آلمان کارهای ساختمانی این پروژه را به مصرف مجموعی ۴۸۰ میلیون افغانی از طریق بانک مذکور تمویل می کند.

سرپرست وزارت انرژی و آب، محمد گل خُلمی چنین اظهار داشت: «با تکمیل این پروژه، شهروندان بسیاری در شهر مزار شریف برای بهبود زندگی و تجارت شان به برق دسترسی خواهند داشت.»

در حال حاضر، شمار زیادی از ساکنین شهر مزارشریف به انرژی مطمئن برق دسترسی ندارند. این کار نه تنها باعث دشواریهای زندگی روزانۀ آنها شده بلکه مانع کار پرمنفعت شرکتهای وابسته به انرژی برق نیز می شود. به همین جهت، شبکۀ جدید توزیع انرژی برق شرایط زندگی ساکنین این شهر را بهبود خواهد بخشید و در عین زمان انکشاف پایندۀ اقتصادی و اجتماعی را در منطقه تقویت خواهد کرد. توقع می رود که کارهای ساختمانی تا سال ۲۰۲۰ خاتمه یابند. پس از تکمیل این زیربنا، د افغانستان برښنا شرکت اتصال خانوارها به شبکه را تأسیس خواهد کرد.

نمایندۀ بانک انکشافی KfW دوکتور همایون عالمی گفت که مراقبت درست و استفاده محتاطانه از تاسیسات، برای مستفیدشوندگان و شرکای افغان، بسیار مهم است، چرا که خدمات باکیفیت و پایدار را تضمین می کند.  این امر، دسترسی درازمدت به انرژی و در نتیجه رشد اقتصادی را ضمانت می نماید.

 

بانک انکشافی  KfWاز سال ۲۰۱۰ بدینسو برنامهٔ سیستم تهیهٔ برق شمال شرقی (NEPS) را به نمایندگی از وزارت همکاریهای اقتصادی و انکشاف آلمان (BMZ)  پیاده می کند. هدف این برنامه عرضهٔ برق رسانی مطمئن به اهالی، شرکتها و ادارات دولتی در ولایات شمال افغانستان می باشد. برای نیل به این هدف، سیستم مذکور شهرها و قریه های شمال افغانستان را با سیستم موجود برق شمال-شرق از طریق اعمار سبستیشنها و نیز لاینهای انتقال و توزیع برق متصل می سازد. حجم سرمایه گذاری مجموعی بالغ بر ۷ میلیارد افغانی می گردد. با تکمیل این سیستم اتصال انرژی برق به ۶۰٬۰۰۰ خانوار تأمین خواهد شد و الی ۴۸۰٬۰۰۰ نفر اهالی قادر خواهند شد از شبکۀ جدید اتصال مستفید خواهند شد و به انرژی برق دسترسی خواهند یافت.