علم در مکتب: بهبودبخشیدن دروس برای بیش از ۲۳٬۰۰۰ شاگرد

06.02.1398
کابل، ۲۶ اپریل سال ۲۰۱۹ – دیروز یک کورس آموزشی سه هفته یی برای بیش از ۱۰۰ تن از معلمان مضامین ساینس و ریاضی مربوط شش مکتب در کابل که ۶۹ تن آنها را زنان تشکیل میدادند، به پایان رسید. شاملین کورس آموختند که چگونه شیوه های عصری تدریس را در مضامین کیمیا، بیولوژی، فزیک و ریاضی بکار برند. یک بخشی از این آموزش به شامل ساختن تجهیزات جدید لابراتواری در جریان دروس تخصیص یافته بود. ادارۀ همکاری افغان-آلمان از این کورس حمایت نموده تجهیزات را به مصرف مجموعی حدود ۱،۱ میلیون افغانی تمویل نموده است. بیش از ۲۳٬۰۰۰ شاگرد از دروس بهبودیافته مستفید خواهند گشت.

یک معلم کیمیا که در کورس مذکور اشتراک ورزیده بود چنین خاطرنشان ساخت: "در جریان ورکشاپ من آموختم که چگونه مواد و ممد درسی را در تدریس کیمیا به کار گیرم. قبلاً، من فقط میدانستم که چگونه از آنها در تیوری استفاده کنم نه در عمل. من شیوه های جدید را با شاگردانم در مکتب مورد استفاده قرار خواهم داد."

معلمان ساینس و ریاضی (صنوف چهارم الی دوازدهم) اشتراک کننده در کورس آموزشی مذکور به حیث مبلغان شیوه های جدید عمل خواهند کرد و دانش و مهارتهای جدید خودرا را با سایر معلمان مکاتب خویش شریک خواهند ساخت. در مجموع، حدود ۷۰۰ تن معلمان دیگر از آن مستفید خواهند شد. سرانجام، بیش از ۲۳٬۰۰۰ شاگرد در مضامین ساینس و ریاضی تعلیمات بهبودیافته را کسب خواهند کرد.

شمار زیاد مکاتب در کابل و سراسر کشور برای دروس ساینس و ریاضی با وسایل ناچیز مجهز می باشند. برای اینکه شاملین کورس مذکور را قادر ساخت تا دانش جدید خویش را در عمل پیاده کنند، برنامۀ تعلیمات ابتدائیه و ثانوی (BEPA) ادارۀ همکاری افغان-آلمان مواد لابراتواری و تجهیزات را به مکاتب مربوط فراهم ساخت که در آن الماریها، میزها و چوکیها نیز شامل می باشد که کیفیت دروس ساینس را تا حدود زیات افزایش خواهد بخشید.

برنامۀ تعلیمات ابتدائیه و ثانوی (BEPA) از جانب ادارۀ Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH به نمایندگی از وزارت فدرال همکاریهای اقتصادی و انکشاف آلمان (BMZ) در افغانستان تطبیق می شود. هدف این برنامه بهبود بخشیدن کیفیت تعلیمات ابتدایی و ثانوی در افغانستان از طریق کمک به وزارت معارف افغانستان در عرصۀ آموزش معلمان و تدوین نصابهای درسی است. از سال ۲۰۰۸ بدنیسو بیپا برای بیش از ۲۳۰۰۰ تن معلمان و استادان آموزش فراهم کرده است. علاوه برآن، ۲۲دارالمعلمین کشور برای معلمان موجود در برنامه های خویش دوره های حتمی کارآموزی را متداول ساخته اند. در نیتجه، در حدود ۱۵۸۰۰ محصل و ۸۸۳۰۰ متعلم در شمال افغانستان اکنون از تعلیم و تربیۀ بهبودیافته مستفید می شوند. آنها اکنون به سیستم آموزشی تخصصی، متناسب به سن و شاگرد محور دسترسی دارند.